• • • ad debata 27. 2., soutěž Olomouc Centrum - jih a další

debata ' Výškové stavby a rozvoj města Olomouce? ' , moderoval pan Šaradín, účastnil se pan primátor Novotný, pan Švácha, pan Chupík (ředitel PÚ Olomouc), zástupce investora účast odmítl.

     můj dojem.. argumenty historiků umění a architektů, prezentované díky energii kterou do toho všichni dávají (pro mě je skvělý počin anketa osobností, a také mám hluboký respekt před angažovaností pana Šváchy), už jsou v tuto chvíli nějakou dobu 'na stole'. Nové už nepřibydou.. jen mírně mohou debatu ovlivnit zákresy věžáku v 3D modelu - zpřesnění obrázků (zveřejnění bude po 20.3.) - kde a jak věžák 'kouká' už všichni zhruba víme.   
     V debatě je 'odpůrcům' víc než důstojným partnerem pan primátor. Zaujímá neutrální pozici vůči návrhu, jediné limity vidí pokud by věžák byl viditelný v průhledech z historického jádra. V reakci na petici přislíbil, že zajistí korektní posouzení v průběhu územního řízení, a že návrh projedná zastupitelstvo. Dnes zaznělo, že rozhodující slovo bude mít památková péče. Vedle toho ovšem v debatách relativizuje co je možné.. možnost chránit vedutu (jakákoliv výstavba na území města ji ničí), partnery (či protivníky?) v diskuzi (architekti jsou nekonzistentní - jiný postoj když projektují sami, jiný když staví někdo jiný), princip památkové ochrany (mírné sympatie k neregulované výstavbě v Londýně), posuzování památkářů a dopad stavby na urbanistickou kompozici (srovnání s vilou na sile). 
     S mnohým z toho se dá souhlasit, a jestli jsou z toho něco polopravdy, je nutné na ně reagovat. Co mě ale opravdu mrzí je to, že neznáme priority našich představitelů. Je to 'historická Olomouc' jak ji prezentují propagační materiály? Tahle akce o tom nesvědčí. Je to liberální podnikání? Moc toho tu nevidět.. to je nutné jet do Brna. Je to něco jiného?  Je to ten věčný olomoucký příběh o tom, že není žádná koncepce, nejsou společné hodnoty a cíle ... jsou zřejmě jen podnikatelské nápady. Nebo je to jinak?

     A teď ty drobné reakce:

• začnu nejjednoduším - srovnání záměru Šantovka Tower a vily na sile. Velikost objemu stavby  je přímo úměrná účinku na okolní urbanistickou strukturu. Jinými slovy, velikosti stavby určuje, jak bude stavba působit na své okolí (bude jeho přirozenou součástí, bude jeho dominantou, vytvoří chaos atd.. ). U staveb, které přesahují měřítko okolní struktury, hraje do jisté míry vliv i tvar a povrch.
Na obrázku jsou zobrazeny proporce, jak by se obě stavby projevovaly v blízkých i dálkových pohledech. Co se týká posuzování z hlediska památkové péče - proces musí být samozřejmě stejný. Co se týká obsahu, je zřejmé, že předměty posuzování jsou rozdílné.


soutěž Olomouc centrum jih 
ideová soutěž, 2001, odevzdáno 16 návrhů,
porota: Tesařík, Kubešová, Procházka, Opletal, Pejpek, Gřegorčík, Havliš, Kašík, Körner, Maier, Zatloukal
náhradníci poroty: Czmero, Pilát, Navrátil, Ries, Zemánková, Baše, Škamrada

masívní výškové stavby nad 15 podlaží obsahovaly návrhy:
15  Ruller, Borák + Novák, Rais, Kareš • masívní dominanta 26 podlaží - naproti nynějšímu objektu MVŠ • 2. cena
      bez udání pořadí
05  Koišová, Pospíšil + Koiš, Pospíšilová • kruhová výšková budova cca 16 podlaží - Sochorova kasárna • 1. odměna
09  Rozwalka, Wachnicky, Zavřelová • dominanta cca 30 podlaží jako součást většího komplexu - u býv. okr.
     úřadu • návrh byl vyloučen ze soutěže a posuzován mimo soutěž

stavby do 15 podlaží (nebo velmi štíhlé dominanty) obsahovaly návrhy:
16  Štulc, Vrana + Vejražka, Štulc • drobná dominanata cca 10 podlaží - Sochorova kasárna •  2 cena bez udání pořadí
14  Krejčí, Kallmunzerová • budova 13 podlaží - v místě 
nynějšího objektu MVŠ • 2. odměna
03  Knesl, Kynčl, Stehlík+ Kneslová, Kynčlová, Stehlíková • soubor výškových dominant na ploše tržnice
      a autobusového nádraží, cca 10 podlaží
06  Sedlický, Sucharov • subtilní výšková dominanata v rámci velkého komlexu, cca na místě autosalónu
      Frommer - Jaromiš (u řeky), cca 15 podlaží
13  Kňourek • deskový objekt cca 12 podlaží - u tržnice, v závěru tř. Svobody

... můj komentář:
- soutěž s celkově slabou úrovní
- mě osobně zaujaly návrhy č. 4 (koncept - struktura), 12,14,15 (mlýnský potok - ostrov), 3 (koncept), 9 (koncept)
- z 16 návrhů 3 navrhovaly masivní dominanty, 5 drobné dominanty, 8 bez dominant
- výšky: ve všech případech užití dominant šlo o jednu dominantu u tř. Kosmonautů - ne o liniovou sérii dominant.
  To je důležité protože serie 3 nových věží vytváří novou rozvolněnou strukturu, která se dotýká a konkuruje
  historické urbanistické struktuře jádra. Naproti tomu jedna (tedy 2 spolu s RCO) tuto schopnost nemají.


• soutěž Olomouc centrum jih - komentář Jany Křenkové,
která soutěž organizovala, a současné vedoucí odd. úz. plánování a architektury na OKR:

Soutěž Centrum – jih byla vypsána v roce 2001 na poměrně obsáhlé území a bohužel z ní nevzešel vítězný návrh, který by byl dále rozvíjen. Závěrem soutěže tak byla doporučení poroty pro další rozvoj území, které je dobré si také připomenout (k výškovým stavbám se tato doporučení ale nevyjádřila): 
 
1. Chápat zastavění řešeného území, určeného pro rozšíření centra města  jako pevnou, kompaktní zástavbu, zapojenou do celé struktury města. Intenzitu využití části věnované centru odlišit od intenzity využití ostatních částí území
2. Sledovat koncepci rozvoje městského centra v pásu zastavění, který navazuje na třídu Svobody, prochází třídou 17. listopadu, až po Žižkovo náměstí. Třídu Kosmonautů dotvořit jako městskou třídu (bulvár). 
Nepřetěžovat řešené území nadbytečnou dopravou, tj. podřídit ji záměru, formulovanému v bodech 1 a 2. 
3.Umožnit velkorysé rozšíření a propojení zeleně a vodních ploch od historického centra přes Korunní pevnůstku a sportoviště k „Ostrovu“ a dále s propojením ke Smetanovým  sadům. Směrem na jih podél řeky Moravy koncipovat území jako zelený koridor.
4. Využít námětů na řešení volných městských pozemků podle posudků poroty k jednotlivým návrhům
5.Město by se mělo stát nejen koordinátorem rozvoje tohoto území, ale zejména rozhodujícím účastníkem realizace
 
Závěry soutěže byly projednány radou města jako východiska pro další rozvoj území a následovalo zpracování studií jednotlivých dílčích částí – Studie dostavby tř. Kosmonautů (Ing.arch. Obenaus, 2002), Studie bývalých kasáren 9. května (Stavoprojekt Olomouc, Ing.arch. Ženčák, 2002, na žádost investora aktualizováno 2010), Studie nároží Kosmonautů, Wittgensteinova (Ing.arch. Hlaváček, 2010). Závěry soutěže byly rovněž podkladem pro formulování zastavovacích podmínek v rámci architektonické soutěže na přírodovědeckou fakultu UP, která proběhla v roce 2002. 
 

... prosím další kolegy o reakce


architekti, kteří podepsali petici, sami navrhovali výškové stavby nebo je schvalovali v soutěži
Petici podepsalo 32 architektů. Z nich navrhoval věžák jediný, a to v ideové soutěži. Takže 31 architektů podepsalo petici a zároveň nenavrhovalo poblíž historického jádra Olomouce výškové stavby.. jestli se pletu, opravte mě.
K mé účasti v porotě soutěže Olomouc centrum jih.. porotce neschvaluje, ale hodnotí došlé návrhy. Nevzpomínám si, že by porota ocenila návrh věžáků u historického jádra.. opět jestli se pletu, opravte mě.


ochrana veduty ...  prosím kolegy o reakce

komentáře (1)

  • Host (ondřej spusta)

    Město se musí rozvíjet. A s tím jak se rozvíjí se může měnit jeho podoba a mohou se i měnit dálkové pohledy na něj. Pro mne byla prezentace historických dálkových pohledů, které byly součástí úvodního slova pana Šváchy, zejména upozorněním na vývoj, kterým Olomouc prošla a apel na jeho pochopení. A myslím, že nejde ani tolik o linku zvanou silueta, ale o celkovou čitelnost městské struktury.
    Škoda, že nebylo reagováno na poznámku pana Pejpka, která je připomenuta posledním odstavci příspěvku na který reaguji. Bohužel zanikla v diskuzi o tom, zda se navrhovaný dům Šantovka někomu líbí či ne.

    čtvrtek, úno 28 2013
    Short URL:
Please login to comment