KAO - připomínky k územnímu plánu

Stašek Žerava
1  Vypořádání námitek a připomínek - požadavek na uvádění jejich autentického znění.
2  Diametrální změna podoby územního plánu mezi konceptem a návrhem 
3  Zahlcení územního plánu detaily
4  Nepřijatelnost principu „jednostupňového plánování“ – rozhodování bez informací, ztráta elementárních jistot,
    potlačení demokracie
5  Požadavek na srozumitelnost pro majetkoprávní, územně správní a stavebně správní činnost
6  Grafické nerozlišení stabilizovaných a rozvojových území
7  Absence ochrany stabilizovaného území
8  Absence ochrany sportovních ploch 
9  Vytváření ghet
10  Kvantitativní nárůst

Tomáš Pejpek
1  alespoň jeden chráněný (návrhem ÚP nepoškozený) pohled na vedutu od jihu
2  posoudit rozsah bloku 02/056P a 02/057S a navrženou výškovou úroveň z hlediska ochrany blízkých pohledů na MPR 
3  vzhledem k rozsahu navrhovaných zastavitelných ploch uplatnit plošně pro většinu ucelených zastavitelných ploch
    etapizaci
4  zajistit v návrhu ÚP, aby v trase tzv. východní tangenty mohla být realizována (či dočasně realizována) i silnice nižší
    kategorie než rychlostní komunikace
5  obecnou úpravu ustanovení o výškové regulaci ve stabilizovaných plochách a plochách přestavby, nebo podrobnou
    kontrolu a event. opravy stávajících navržených hladin 

David Helcel
1  regulační plán na Třídu Kosmonautů + navazující část Třídy 17. Listopadu vč. Sochorových kasáren + navazující
    část Třídy Svobody vč. Tržnice a starého autobusového nádraží

Petr Daněk  zde
 
Stašek Žerava - neuplatněné připomínky
11  Absence jakéhokoliv vyhodnocení urbanistické ekonomie návrhu - připravujeme drahé, nebo ekonomicky
     fungujícíc město ?
12  Dopravní obsluha severu Olomouce
13  Návrhy využití území a umísťování staveb - v rozporu s projednaným zadáním a konceptem (vily na
     nezastavitelném na Dlouhé, mrakodrap Šantovka, vily naproti bazénu - zábor sportovních ploch). Na čí
     objednávku ?
14  Neodůvodněný nárůst ploch x finanční náhrady (jejich vyjmutí) ze zastavitelného území (příprava pozemkové
     spekulace, anebo nebetyčná naivita města ? )
15  Likvidace zeleného prstence na západním horizontu města
16  Absence jakékoliv kvalifikované nezávislé oponentury v průběhu zpracování všech stupňů ÚP

Pavel Grasse - poznámky
....navíc se bojím některých tvrzení, která jsou rychlá, zjistil jsem že některé problémy které jsou kritizované, ve skutečnosti buď nejsou nebo jsou přinejmenším k diskuzi zda opravdu jsou, jejich zdánlivé vyřešení je totiž skryté někde jinde v textu, aniž jsou na ně "oficiální" odkazy.....jinak samozřejmě za sebe cítím v plánu problémů na jednoho člověka až dost... jsem spíš pro nějaké diskuzní fórum u piva s Kynčlem

komentáře

  • Bez komentáře
Please login to comment