'posouzení vlivu ŠTW na městský ráz' - aktualizovaný text k diskuzi

Byl jsem s kolegy opakovaně vystaven dotazům, co vlastně ukázaly zákresy Šantovka Tower do 3D modelu. Zkusili jsme to sepsat (jako parafrázi posouzení vlivu na krajinný ráz), text ještě doplníme schématy pro lepší srozumitelnost. 
Prosím odbornou veřejnost, aby nám posílala připomínky, opravy, komentáře k textu .. posuzování urbanistické kompozice málokdo dělá každý den, a více hlav víc ví..   Předem děkuji. Posouzení vlivu navržené stavby ŠTW na MPR Olomouc - KONCEPT
 
Hodnocení urbanisticko-architektonických účinků ŠTW na urbánní prostředí Olomouce
Zveřejněné vizualizace objektu ŠTW a zákresy objemu ŠTW do 3D modelu města ukázaly, že: 

 
 
1) 
Budova ŠTW bude díky své velikosti a díky svému umístění dominantou srovnatelnou hlavními olomouckými historickými dominantami jako jsou návrší s kostelem sv. Michala a dómské návrší s katedrálou sv. Václava. 
 
2)
Budova bude viditelná  z části obvodu historického  jádra (průhled třídou Svobody, pohledy z Michalského výpadu), a bude těmto pohledům vzhledem ke své velikosti dominovat. Prostory obvodu historického jádra jsou přímou a památkově chráněnou součástí vlastního historického jádra, architektonicky celistvé, a dosud v takovém měřítku nenarušené.
 
3)
Budova ŠTW bude viditelná i z vlastního prostoru centra, například z části Dolního náměstí (poblíž vyústění na Horní náměstí). Věž se stane přímým účastníkem scenérie fasád historických domů a průčelí Kapucínského kostela.
 
4)
Budova ŠTW bude tvořit pohledovou dominantu v několika hlavních městských třídách vedoucích kolem historického jádra, či které k němu směřují - mimo uvedené Třídy Svobody dále Třídy 17. listopadu, Třídy Kosmonautů, Wittgensteinovy, Litovelské/Krapkovy (další zatím nebyly prověřené). Vzhledem k tomu, že jde o velkou část hlavních přístupových tras k centru, významně se pozmění vnímání centra - ŠTW se stane trvalou součástí prostorového a významového vnímání centra. 
 
5)
Další skutečností je, že 3 volně rozmístěné novodobé věžáky vytvoří novou, výraznou, ale rozvolněnou urbanistickou strukturu, která se dotýká historického jádra. Tím znejasňuje 'čtení' historického jádra Olomouce - svébytného, velmi zachovalého středověkého urbanistického celku, jedné z hlavních urbanistických struktur v Olomouci, a významem nejdůležitější.
 
6)
ŠTW bude vstupovat do části dálkových pohledů na historické panoráma. 
 
 
Při uvedeném hodnocení je bráno v úvahu:
 
• měřítko ŠTW - vůči okolní a historické zástavbě
... velikost ŠTW, resp. její hlavní věžové části, několikanásobně převyšuje velikost zástavby běžné zástavby MPR, totéž platí i pro architektonické členění hmot a fasád (vizualizace č. 20, 21, 22, vizualizace investora, příloha 1) )
 
• výška a objem nadzemní části .. i ve srovnání s hlavními historickými dominantami
... výška ŠTW je srovnatelná se stávajícími hlavními dominantami, co se týká objemu nadzemní části je vizuálně srovnatelná s nejvýraznější dominantou - dómským chrámem 1)
 
• vzdálenost ŠTW vůči jádru a hlavním historickým dominantám
... ŠTW leží ve stejných relacích vůči jádru jako stávající historické dominanty 1)
 
• umístění ŠTW vůči hlavním městským prostorům - třídám, náměstím, zde i parkům
... vizualizace č. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 
doporučuje se zpracovat vizualizaci viditelnosti ŠTV z veřejných prostranství 
v MPR a v OP MPR MPR  a srovnání s viditelností nejvyšší dominanty - dómského chrámu - softwarově, výstupy graficky i číselně)
 
• zda se ŠTW stává či nestává součástí větších kompozičních celků
... ŠTW se dotýká historického jádra, a zároveň je součástí kompozičního celku - rozvolněné linie tří věžových staveb podél třídy Kosmonautů; tím je znejasněna ‘čitelnost’ struktury historického jádra - viz srovnání vizualizací č. 17, 17 var DOWTOWN. 
 
• vizuální kvality ŠTW tvarové, kvality povrchu budovy - a vztah k vizuálním kvalitám tradiční a historické zástavby
... tvar ŠTW (objem zúžující se směrem dolů) je kontrastní vůči historickým dominantám; působení prosklenného pláště (lesk, odlesky, zrcadlení) měnící se v závislosti na počasí má odlišnou estetiku od zděné architektury a střešní krajiny MPR 
 
• architektonické členění a textury fasád nového objektu vzhledem 
k architektonickému řešení tradiční zástavby
... moderní (resp. pozdně moderní) jednolité rastrové členění fasád vs. tektonické členění gotických, novogotických dominant a repetitivní, výškově vrstvené a tvarově složité členění barokních dominant; společné je užití symetrie
 
• působení ŠTW za soumraku a v noci - nasvětlení a prosvětlení objektu, i 
v kontextu historického prostředí
... prosvětlení převážně bytového objektu ve večerních hodinách (mozaikový efekt osvětlených oken známý z panelákových sídlišť) je vizualně kontrasní k zástavbě MPR - osvětlené veřejné prostory a uliční fasády, temná střešní krajina
 
• významové odkazy které ŠTW nese .. i vzhledem k hodnotám symbolizovaným historickými a tradičními dominantami
... ŠTW nese významové odkazy k modernosti, komerci, a dominaci kapitálu, historické dominanty nesou významové odkazy k duchovnímu, univerzálním hodnotám, a k hierarchické mocenské struktuře.
 
 
Návrh ŠTW a památková ochrana olomouckého historického jádra 
Historické jádro Olomouce je svébytným, celistvým a jedinečným historickým celkem, který vzhledem k těmto kvalitám a vzhledem k významu v měřítku ČR (ČSSR) byl v 2. pol. 20. století vyhlášen městskou památkovou rezervací (MPR). Pro ochranu MPR je vyhlášeno ochranné pásmo MPR.
 
Z výše uvedeného urbanisticko-architektonického posouzení vyplývá, že případná výstavba ŠTW naruší dosud celistvý obraz MPR v blízkých pohledech, změní vnímání jednotlivých architektonických celků a dominant, změní důležité prostory historického jádra, naruší historicky formované vazby MPR na okolní městskou krajinu i celkové vnímání jádra města. V souhrnu se ukazuje, že výstavbou ŠTW dojde k podstatnému ovlivnění a pozměnění obrazu MPR. Výstavba ŠTW je proto v rozporu s památkovou ochranou historického jádra Olomouce.
 
Odpověď na otázku, zda by výstavba ŠTW byla možná, vhodná a přínosná, kdyby se neuplatňovala koncepce památkové ochrany, je složitější, protože zahrnuje mnohem víc aspektů. Vyžadovala by také potřebu sjednotit se na jiném kulturním základu, jiné filozofii hodnot, než ja ta nynější. Před takovou otázkou ale v případném územním řízení na ŠTW nestojíme.
 
 
V Olomouci dne 22. 4. 2012
Pavel Martinka, Tomáš Pejpek, Onřej Spusta
 
 
 

komentáře (2)

 • Host (Martin Lubič)

  Mě se text líbí, osobně se bojím večerního působení, kdy večer hojně rozsvícené obytné prostory budou nad městem vytvářet dominantní hmotu, ve dne relativně maskovanou reflexní fasádou. Tato hmota bude na sebe vázat nežádoucí pozornost ze spíše sporadicky osvětleného historického města. A to nemáme záruku, že na domě nebudou umístěny světelné reklamy.

  pondělí, dub 22 2013
  Short URL:
 • Host (Martina Mertová)

  Zdravím a děkuji.
  Je to výborné! Ale jak a kdy to nejlépe použít, to nevím. Opravdu by to mohlo sloužit jako oficiální "posudek", ale pro koho? Kterého účastníka řízení...?
  Chybí mi tam trochu pojem struktury města, sice vágní, ale pro popis intervence ŠTW myslím užitečný.
  A ještě bych upřesnila, že MPR byla vyhlášena už v padesátých letech. Úsilí chránit celek města - i v jeho celistvém působení- , nikoliv pouze jeho jednotliviny, se odvíjí už od debaty meziválečné, ale teoretický základ je právě ze 40. a 50. let. 20. stol.

  Pro lepší pochopení:
  Legislativně pevnější zakotvení plošné památkové ochrany přineslo v roce 1950 nařízení úřadu předsednictva vlády čj. 103.262/50. Zde již byl zakotven pojem památková rezervace. V nařízení byly jmenovitě uvedeny památkové rezervace ve městech (České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Cheb, Jihlava, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Litomyšl, Loket, Mikulov, Nové Město nad Metují, Olomouc, Pardubice, Praha I /= Staré Město/, Praha III–IV /= Malá Strana, Hradčany/, Prachatice, Slavonice, Štramberk, Tábor, Telč, Třeboň, Znojmo). … Je třeba poznamenat, že památková rezervace nebyla v uvedeném nařízení ještě chápána jako trvalá kategorie, ale pouze jakési jednorázové opatření, které mělo zajistit stavební obnovu. Pojem památková rezervace v nynějším smyslu zavedl až zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Na jeho základě byly postupně vydávány výnosy jednotlivých městských památkových rezervací (MPR). (Kdy přesně byla vyhlášena Olomouc, jsem zatím nedohledala.)
  MM

  úterý, dub 23 2013
  Short URL:
Please login to comment