Posouzení vlivu navržené stavby ŠTW na MPR Olomouc

Byl jsem s kolegy opakovaně vystaven dotazům, co vlastně ukázaly zákresy Šantovka Tower do 3D modelu. Zkusili jsme sepsat urbanisticko-architektonické posouzení záměru ŠTW a jejího vlivu na MPR Olomouc (jako parafrázi posouzení vlivu na krajinný ráz), text je pro lepší srozumitelnost doplněn vizualizacemi a scématy. 
Prosím odbornou veřejnost, aby nám posílala připomínky a komentáře k textu.Posouzení vlivu navržené stavby ŠTW na MPR Olomouc
 
Hodnocení urbanisticko-architektonických účinků ŠTW na urbánní prostředí Olomouce
Zveřejněné vizualizace objektu ŠTW a zákresy objemu ŠTW do 3D modelu města ukázaly, že: 

1) 
Budova ŠTW bude díky své velikosti a díky svému umístění dominantou srovnatelnou s hlavními olomouckými historickými dominantami, jako jsou návrší s kostelem sv. Michala a dómské návrší s katedrálou sv. Václava. 
 
2)
Budova bude viditelná  z části obvodu historického  jádra (průhled třídou Svobody, pohledy z Michalského výpadu), a bude těmto pohledům vzhledem ke své velikosti dominovat. Prostory obvodu historického jádra jsou přímou a památkově chráněnou součástí vlastního historického jádra, architektonicky celistvé, a dosud v takovém měřítku nenarušené.
 
3)
Budova ŠTW bude viditelná i z vlastního prostoru centra, například z části Dolního náměstí (poblíž vyústění na Horní náměstí). Věž se stane přímým účastníkem scenérie fasád historických domů a průčelí Kapucínského kostela.
 
4)
Budova ŠTW bude tvořit pohledovou dominantu v několika hlavních městských třídách vedoucích kolem historického jádra, či které k němu směřují - mimo uvedené Třídy Svobody dále Třídy 17. listopadu, Třídy Kosmonautů, Wittgensteinovy, Litovelské/Krapkovy (další zatím nebyly prověřené). Vzhledem k tomu, že jde o velkou část hlavních přístupových tras k centru, významně se pozmění vnímání centra - ŠTW se stane trvalou součástí prostorového a významového vnímání centra. 
 
5)
Další skutečností je, že 3 volně rozmístěné novodobé věžáky vytvoří novou, výraznou, ale rozvolněnou urbanistickou strukturu, která se dotýká historického jádra. Tím znejasňuje 'čtení' historického jádra Olomouce - svébytného, velmi zachovalého středověkého urbanistického celku, jedné z hlavních urbanistických struktur v Olomouci, a významem nejdůležitější.
 
6)
ŠTW bude vstupovat do části dálkových pohledů na historické panoráma. 
 

Při uvedeném hodnocení je bráno v úvahu:
 
• měřítko ŠTW - vůči okolní a historické zástavbě velikost ŠTW, resp. její hlavní věžové části, několikanásobně převyšuje velikost zástavby běžné zástavby MPR, totéž platí i pro architektonické členění hmot a fasád (vizualizace č. 20, 21, 22, vizualizace investora, příloha 1) )
 
• výška a objem nadzemní části .. i ve srovnání s hlavními historickými dominantami
výška ŠTW je srovnatelná se stávajícími hlavními dominantami, co se týká objemu nadzemní části je vizuálně srovnatelná s nejvýraznější dominantou - dómským chrámem 1)
 
• vzdálenost ŠTW vůči jádru a hlavním historickým dominantám
ŠTW leží ve stejných relacích vůči jádru jako stávající historické dominanty 1)
 
• umístění ŠTW vůči hlavním městským prostorům - třídám, náměstím, zde i parkům
dokládají vizualizace č. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 
doporučuje se zpracovat vizualizaci viditelnosti ŠTV z veřejných prostranství v MPR a v OP MPR MPR  a srovnání s viditelností nejvyšší dominanty - dómského chrámu - softwarově, výstupy graficky i číselně
 
• zda se ŠTW stává či nestává součástí větších kompozičních celků
ŠTW se dotýká historického jádra, a zároveň je součástí kompozičního celku - rozvolněné linie tří věžových staveb podél třídy Kosmonautů; tím je znejasněna ‘čitelnost’ struktury historického jádra - viz srovnání vizualizací č. 17, 17 var DOWNTOWN;
dále hlavní historické dominanty tvoří složitější, gradující kompoziční celky se zástavbou obou olomouckých návrší, naproti tomu ŠTW je zřetelně solitérní stavba
 
• vizuální kvality ŠTW tvarové, kvality povrchu budovy - a vztah k vizuálním kvalitám tradiční a historické zástavby
tvar ŠTW (objem zúžující se směrem dolů) je kontrastní vůči historickým dominantám; působení prosklenného pláště (lesk, odlesky, zrcadlení) měnící se v závislosti na počasí má odlišnou estetiku od zděné architektury a střešní krajiny MPR 
 
• architektonické členění a textury fasád nového objektu vzhledem k architektonickému řešení tradiční zástavby
moderní (resp. pozdně moderní) jednolité rastrové členění fasád vs. tektonické členění gotických, novogotických dominant a repetitivní, výškově vrstvené a tvarově složité členění barokních dominant; společné je užití symetrie
 
• působení ŠTW za soumraku a v noci - nasvětlení a prosvětlení objektu, i v kontextu historického prostředí
prosvětlení převážně bytového objektu ve večerních hodinách (mozaikový efekt osvětlených oken známý z panelákových sídlišť) je vizuálně kontrastní k zástavbě MPR - osvětlené veřejné prostory, uliční fasády a zásadní dominanty odpovídající měřítku hist. jádra, a temná střešní krajina
 
• významové odkazy které ŠTW nese .. i vzhledem k hodnotám symbolizovaným historickými a tradičními dominantami
ŠTW nese významové odkazy k modernosti, komerci, a dominanci kapitálu, historické dominanty nesou významové odkazy k duchovnímu, univerzálním hodnotám, a k hierarchické mocenské struktuře.


Návrh ŠTW a památková ochrana olomouckého historického jádra 

Historické jádro Olomouce je svébytným, celistvým a jedinečným historickým celkem, který vzhledem k těmto kvalitám a vzhledem k významu v měřítku ČR (ČSSR) byl v 50. a znovu v 80. letech 20. století vyhlášen městskou památkovou rezervací (MPR). Pro ochranu MPR je vyhlášeno ochranné pásmo MPR.
 
Z výše uvedeného urbanisticko-architektonického posouzení vyplývá, že případná výstavba ŠTW naruší dosud celistvý obraz MPR v blízkých pohledech, změní vnímání jednotlivých architektonických celků a dominant, změní důležité prostory historického jádra, naruší historicky formované vazby MPR na okolní městskou krajinu i celkové vnímání jádra města. V souhrnu se ukazuje, že výstavbou ŠTW dojde k podstatnému ovlivnění a pozměnění obrazu MPR. Výstavba ŠTW je proto v rozporu s památkovou ochranou historického jádra Olomouce.
 
Odpověď na otázku, zda by výstavba ŠTW byla možná, vhodná a přínosná, kdyby se neuplatňovala koncepce památkové ochrany, je složitější, protože zahrnuje mnohem víc aspektů. Vyžadovala by také potřebu sjednotit se na jiném kulturním základu, jiné filozofii hodnot, než je ta nynější. Před takovou otázkou ale v případném územním řízení na ŠTW nestojíme.
 
 
V Olomouci dne 14. 5. 2012
Pavel Martinka, Tomáš Pejpek, Ondřej Spusta
 
 
odkazy:
1) doloženo grafickou přílohou - přílohy jsou ke stažení zde: http://uloz.to/xBcZtjwJ/schemata-k-stw-zip
odkazy na vizualizace - vizualizace z 3D modelu jsou ke stažení zde: http://uloz.to/xqMmA8t7/rendery-santovka-zip

komentáře

  • Bez komentáře
Please login to comment