4 items tagged "úřad"

Výsledky 1 - 4 z 4

otevřený dopis architektů k výběrovému řízení na vedoucího OKR v Olomouci

Category: 2 - Blog
19. únor 2014

Vážený pane tajemníku Večeři,
 
formou otevřeného dopisu se na Vás obracíme s naléhavou žádostí.
 
Od 4. února do dnešního dne probíhá výběrové řízení na vedoucího odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ukazuje, že na funkci vedoucího odboru koncepce a rozvoje nejsou výběrovým řízením kladeny žádné odborné nároky na vzdělání či praxi. 
 
Tuto skutečnost považujeme za skandální vzhledem k tomu, že odbor koncepce a rozvoje má na starost vysoce odbornou a koncepční činnost. Ta zahrnuje územní plánování (OKR zastává funkci úřadu územního plánování - pořizuje územní a regulační plány ve své správní působnosti i podrobnější plánovací dokumentaci), má zajišťovat územně-technické, územně-ekonomické a demografické koncepce, má na starost dodržování ÚPD - především územního plánu a Regulačního plánu MPR při stavební činnosti, a dále by měl suplovat koncepční činnost městského architekta, neboť taková pozice není ve struktuře magistrátu vytvořena. Všechny uvedené činnosti vyžadují kompetence v oblasti urbanismu, územního plánování, legislativy, územní ekonomie, řízení strategického rozvoje apod.
 
Výběrové řízení, které naopak stanovuje pouze obecnou podmínku vysokoškolského vzdělání technického směru, připouští výběr osoby, která bude odborně pro funkci vedoucího odboru naprosto nedostatečně vybavena. Tím by pokračovalo, či dokonce se ještě prohloubilo ochromení činnosti OKRu dané dlouholetou praxí, kdy jsou do jeho čela jmenováni pracovníci bez dostatečného vzdělání a zkušeností. 
 
NASTAVENÍ PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ POTVRZUJE FAKTICKOU PARALÝZU ČINNOSTI ODBORU KONCEPCE A ROZVOJE A DOKLÁDÁ SKUTEČNOST, ŽE MĚSTO OLOMOUC NEMÁ POCTIVÝ ZÁJEM NA SVÉM ROZVOJI. 
 
My, níže podepsaní architekti působící v Olomouci a olomouckém regionu Vás žádáme o nápravu věci, která leží ve Vaší kompetenci. Žádáme Vás o zrušení takto ostudného výběrového řízení a vypsání řádného nového výběrového řízení.
Doporučujeme věc neuspěchat, znovu promyslet nyní často disfunkční strukturu úřadu, úkoly a kompetence, včetně zvážení role hlavního architekta, neboť špatně fungující úřad znamená stagnující město.
 
V Olomouci dne 19. 2. 2014
 
Martin Lubič, Radek Liška, Milan Obenaus, Petr Skoumal, Vítězslav Petr, Lucie Andrlová, Pavel Pecháček, Eva Blažková, Jan Šmoldas, Lukáš Blažek, Petr Malý, David Helcel, Otto Schneider, Petr Daněk, Tomáš Pejpek, Alice Michálková, Petr Nosál, Igor Bureš, Ondřej Spusta, Pavel Martinka, Stašek Žerava, Jan Polách, Radek Pavlačka, Lucie Vinterová, Lubomír Čech

2x téma architekt města

Category: 2 - Blog
18. únor 2014
z Konference „NOVÁ VIZE PRO BUDOUCÍ ARCHITEKTY MĚST“, Litomyšl 2014, Společnost Petra Parléře, o. p. s.,
od Staška Žeravy viz  >> texty

participace veřejnosti • otázky

Category: 2 - Blog
16. únor 2014
Dobrý den vážená občanská sdružení,


obracím se na Vás, neboť jsem zjistila, že právě vaše sdružení figurovala v některých známých stavebních kauzách. Tímto bych Vás chtěla požádat, zda byste mohli věnovat 5 minut zodpovězení několika krátkých otázek pro vědeckou práci, která se týká vyhodnocení možné účasti veřejnosti na procesech dle stavebního zákona.

Především se mi jedná o implementaci Aarhuské úmluvy do právního řádu České republiky, proto bych se ráda zeptala na jednotlivé body, které by měly být implementovány:1. Je dle Vašeho názoru zajištěna v procesech dle stavebního zákona (nemyslím tím jen řízení, ale i územní plánování a další) účast veřejnosti (tedy i občanských sdružení) v jejich počátečních fázích?2. Je dle Vás v praxi účast veřejnosti dostatečně účinná v těchto procesech?POZOR • výběrové řízení na šéfa OKRu bez odborných požadavků!

Category: 2 - Blog
6. únor 2014

výběrové řízení >> zde 
Pro ty, kterým zkratka OKR nic neříká: OKR = Odbor koncepce a rozvoje olomouckého magistrátu. OKR pořizuje územní plán a jeho změny, stejně tak Regulační plán Městské památkové rezervace. Pořizuje regulační plány a územní studie - plánuje město v podrobném měřítku. Posuzuje, zda jsou návrhy staveb v souladu s těmito dokumenty. Měl by průběžně vytvářet a aktualizovat koncepce města (urbanistické, infrastrukturní, územně-ekonomické, územně-demografické.. ). A měl by se starat o kvalitu urbánního prostředí a architektury - o fungující, hezké a atraktivné město. Zdá se Vám, že Olomouc je hezké, fungující a atraktivní město?

K výběrovému řízení na šéfa OKRu: Nějaká praxe v územním či strategickém plánování? Urbanistické nebo územně-ekonomické vzdělání? Či praxe v pořizovatelské činnosti? (A to ani nezmiňuji 10 let diskutovaného chybějícího HLAVNÍHO ARCHITEKTA?) Je to na satirický sloupek do novin - bude lepší bakalář z elektrotechnické nebo hornicko geologické fakulty? Nebo chemik z VŠCHT?

                                                        Dělá si Magistrát legraci?!