6 items tagged "územní plán"

Výsledky 1 - 6 z 6

nový územní plán schválen • konec projektu Šantovka Tower

Category: 2 - Blog
15. září 2014
Olomoučtí zastupitelé dnes schválili nový územní plán.

Územní plán je nejen odborný, ale především politický dokument. Přestože KAO koncept i návrh územního plánu z mnoha důvodů kritizoval, nemáme dnes dost informací, abychom mohli odhadovat, jak bude uplatňován a naplněn. 

Schválení územního plánu také znamená, že investor Šantovka Tower nestihne získat pro svůj projekt územní rozhodnutí. Několikaletý zápas veřejnosti za ochranu hodnot olomouckého historického jádra je, co se týká Šantovka Tower, vybojován!

Nejasné jsou zatím šance menší věže Spirituália.

územní plán • hnutí Duha: olomoučané žádají zachování zeleně na Neředínském horizontu, parcely už ale skoupili developeři

Category: 2 - Blog
11. duben 2014

hnutí Duha podalo námitku k upravenému návrhu územního plánu města, ve které požaduje ochranu zeleného horizontu
v Neředíně před developerskými projekty  >> zde 

Pro Duhu jsme zpracovali (P. Grasse a T. Pejpek) posudek na krajinářskou studii Neředínského horizontu v Olomouci (kolektiv autorů vedených doc. Ing. arch. Ivan Vorlem, CSc. z Katedry urbanismu a územního plánování ČVUT v Praze); studie tvoří podklad pro návrhy obsažené v územním plánu  >> posudek zde

z tisku • schvalování olomouckého územního plánu pokračuje • Akademie věd ČR k projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe

Category: 2 - Blog
28. únor 2014
• Olomoucký deník: Nový územní plán Olomouce po výhradách předělali  >> zde

... Jelikož značné části námitek a připomínek magistrát vyhověl, bude návrh znovu veřejně projednán.
 
... Olomoučané se mohou se změněnou podobou doprovázenou výkladem projektanta seznámit 3. dubna v 16 hodin ve velkém zasedacím sále magistrátu v Hynaisově ulici.
Od 3. března do 10. dubna bude návrh vystaven k ve foyer magistrátu. V tomto termínu mohou lidé uplatňovat připomínky a námitky. Územní plán by měli olomoučtí zastupitelé dostat ke schválení v červenci nebo srpnu.

• Britské listy: Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky: Stanovisko k projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe >> zde

participace veřejnosti • otázky

Category: 2 - Blog
16. únor 2014
Dobrý den vážená občanská sdružení,


obracím se na Vás, neboť jsem zjistila, že právě vaše sdružení figurovala v některých známých stavebních kauzách. Tímto bych Vás chtěla požádat, zda byste mohli věnovat 5 minut zodpovězení několika krátkých otázek pro vědeckou práci, která se týká vyhodnocení možné účasti veřejnosti na procesech dle stavebního zákona.

Především se mi jedná o implementaci Aarhuské úmluvy do právního řádu České republiky, proto bych se ráda zeptala na jednotlivé body, které by měly být implementovány:1. Je dle Vašeho názoru zajištěna v procesech dle stavebního zákona (nemyslím tím jen řízení, ale i územní plánování a další) účast veřejnosti (tedy i občanských sdružení) v jejich počátečních fázích?2. Je dle Vás v praxi účast veřejnosti dostatečně účinná v těchto procesech?omyly primátora Novotného • k diskuzi • bude aktualizováno!

Category: 2 - Blog
14. leden 2014
1
Na prosincovém zastupitelstvu jsem kritizoval, že Stat.město Olomouc nezajistilo objektivitu správního řízení o ŠTW, které proběhlo na Oddělení památkové péče magistrátu. Primátor reagoval: Vystupující vznášeli podnět, že bychom měli zasáhnout do toho procesu z hlediska toho, jestli to rozhodnutí bylo učiněno na základě dostatečných podkladů a podobně. Předpokládám, že je to hlavní úloha krajského úřadu, aby toto bylo posouzeno.

Pan primátor se mýlí. Městská památková rezervace Olomouc je předmětem památkové ochrany. Historické jádro je jedním z hlavních 'statků', které město spravuje (vedle nemovitostí, infrastruktury, organizací apod.). Památkově chráněné jádro je ve svém celku veřejným statkem, i když je tvořeno i soukromými nemovitostmi. 
 
Podle § 2 odst. 2 zákona o obcích "Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem."  A dále slib zastupitele: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." 

Ochrana památkové hodnoty (a samozřejmě i komerční hodnoty) historického jádra není nějakou libovůlí zastupitelů, radních a primátora, ale je jim uložena zákonem. 

Primátor pochybuje, že by město mělo hájit svůj zájem ve správním řízení, a dodává, že to je věc krajského úřadu.
- Tím říká: my, samospráva, jsme tady úplně kničemu (všechny zájmy objektivně posoudí a ochrání stát).
- Přestože jsme právní laici, víme, že platí zásada "jestli máš co říct, řekni to hned". Jinak řečeno - jestli neuvedeme ve správním řízení důležité skutečnosti, ačkoliv jsme k tomu vyzváni, v dalších krocích (třeba při odvolání) už k nim nemusí správní orgán či soud přihlédnout.
To znamená - město Olomouc se svou vědomou nečinností ve správním řízení vzdalo možnosti hájit veřejný zájem - ochranu historického jádra.


2
Primátor uvedl:  Jsem přesvědčen, že celá řada stanovisek Národního památkového ústavu v minulém období k územnímu plánu, nebo Ministerstva kultury ČR k územnímu plánu jsou pro toto město nepřijatelná. Jestliže město mělo představu, že jedna z os rozvoje města by mohla být kolem třídy Kosmonautů a třeba i v lokalitě Šantovka, tak řada stanovisek těchto orgánů tuto variantu neumožňují, pro mě je vážnou otázkou, zda v tuto chvíli akceptovat jiná stanoviska Ministerstva kultury, třeba k výškovým hladinám nebo jiným parametrům po celém území města Olomouce
 z návrhu ÚP: fialová: 6-7 podlaží, tmavá fialová a modrá: 8-9 podlaží
Pan primátor, který má osobně na starost Odbor koncepce a rozvoje a přípravu územního plánu, zřejmě přehlédl, že v novém územním plánu je navrženo:
• podél třídy Kosmonautů výšková hladina 19/23m - to je 6-7 podlaží, a 25/29 m a 29 m - to je 8-9 podlaží
• na ploše bývalého Mila výšková hladina 19/23m - to je 6-7 podlaží
Není pravda, že by nový územní plán 'škrtil' investory a neumožnil rozvoj centra !


3
Je to pro mě komplexní téma, které se netýká jenom toho jednoho objektu a pokusím se v řádu týdnů přijít s nějakým

ÚP Postřelmov, V. Janků

Category: 1 - Klub
27. listopad 2012
Vážení kolegové, obracím se na autorizované urbanisty mezi Vámi - využívám tento prostor a vybízím Vás k aktivitě – v mé rodné obci Postřelmově( jak jsem dostal obecním oběžníkem zprávu ) se bude zpracovávat nový územní plán a do 15. 12. 2012 k němu mají občané zaslat náměty. Přihlašte se prosím k účasti ve výběrovém řízení na vypracování ÚP na obecním úřadě http://strela.postrelmov.org/doc/s112012.pdf http://postrelmov.zabrezsko.cz/starosta-obce/os-3107/p1=1653 se zájmem o vypracování nabídky, aby se u nás konečně odehrálo nějaké výběrové řízení v oblasti architektury a urbanismu,  neboť jsem je dosud na vypracování nového ÚP u nás nezaznamenal, tak věřím, že to ještě není upečené bez VŘ.   Není to dobrá zpráva v „krizi“? S díky a pozdravem Ing. arch. Vít Janků ARCHECO, autorizovaná projekční a inženýrská kancelář Nerudova 740 / 32 787 01 Šumperk