49 items tagged "ŠTW"

Výsledky 1 - 20 z 49

Olomoučtí odborníci proti „svému“ ministru Staňkovi: Ničí kulturní dědictví

Category: 2 - Blog
14. srpen 2018

Druhý otevřený dopis členů KAO primátorovi, radním a zastupitelům města

Category: 2 - Blog
14. červenec 2018
Vážený pane primátore,

vážení radní a zastupitelé města Olomouce,

je to více jak 5 let, co jsme jako profesní skupina otevřeným dopisem naléhavě žádali vaše předchůdce o ochranu města před záměrem vybudovat v blízkosti historického centra výškovou stavbu "Šantovka Tower".

Měli jsme 3 hlavní důvody, pro které stále považujeme tuto stavbu za nežádoucí:

1) nevratně poškozuje urbanistické a architektonické hodnoty, kulturní dědictví

2) je v rozporu s pravidly

3) je neetická

Vaše neochota přijmout změnu územního plánu, která by konečně odvrátila tuto hrozbu, je pro nás velikým zklamáním.

Obzvláště bolestné je opakované selhání nevyšší autority ve vedení města, po Martinu Novotném, Martinu Majorovi i Vás, pane primátore Antoníne Staňku.

Kdo jiný by měl dokázat chránit město před jeho zbytečným poškozením, zvláště, můžete-li se opřít o celou řadu objektivních faktů, odborných posudků, včetně jednoznačného stanoviska Ministerstva kultury, které je zřizovatelem státní památkové péče.

Od naší první výzvy uběhlo bez mála dva tisíce dnů. Podle našich informací je otázkou již jen pouhých desítek dnů, kdy svým dosavadním postojem umožníte investorovi dokončit územní řízení, ve kterém mu bude nevratně otevřena cesta k naplnění jeho záměru.

Pane primátore, v těchto dnech jste převzal do své péče ministerstvo kultury. Je to podruhé v novodobých dějinách, po osvíceném Pavlu Dostálovi, kdy je kultura svěřena opět do rukou Olomoučana. Nedovolte prosím, aby toto období bylo spojováno se selháním elit, neschopných chránit jedinečné kulturní dědictví tohoto krásného města.

V Olomouci 12. července 2018

Hana Bělařová, Tomáš Borek, Petr Daněk, Stanislav Duroň, Jiří Finger, Pavel Fryčák, Michal Giacintov, Pavel Grasse, David Helcel, Vít Janků, Vojtěch Jemelka, Daria Johanesová, Radek Liška, Martin Lubič, Tomáš Machovský, Petr Malý, Miroslav Malý, Jan Mléčka, Petr Nosál, Marek Novák, Milan Obenaus, Tomáš Pejpek, Jan Polách, Pavel Pospíšil, Jan Pospíšil, Otto Schneider, Petr Skoumal, Jan Šmoldas, Ondřej Spusta, Stašek Žerava

Památkový ústav označil olomoucký magistrát za systémově podjatý v kauze Šantovka Tower

Category: 2 - Blog
8. duben 2017

Olomoucké pracoviště Národního památkového ústavu vzneslo námitku systémové podjatosti olomouckého magistrátu při posuzování návrhu stavby Šantovka Tower. Podjatost magistrátu vidí v nedávno zveřejněném obsahu smluv mezi Statutárním městem Olomouc a firmou SMC Development - smlouvy z roku 2010 pod hrozbou sankcí zavazují město Olomouc podporovat novou výstavbu na ploše areálu starého Mila. Památkový ústav uplatnil námitku podjatosti ve více než půl roku se vlekoucím přezkumu v pořadí třetího souhlasu magistrátních památkářů se stavbou Šantovky Tower. Dva předchozí souhlasy zrušil krajský úřad (před reorganizací odboru kultury v r. 2016).

NPÚ mimo to urguje pomalý postup magistrátu v řízení o platnosti ochranného pásma MPR Olomouc. Poukazuje na to, že se tak blokuje přezkum třetího, dle názoru NPÚ nezákonného souhlasu magistrátních památkářů se stavbou Šantovky Tower.


Existuje právně Ochranné pásmo MPR Olomouc?

Category: 2 - Blog
23. únor 2017
V současné době probíhá na olomouckém magistrátu řízení o určení právního vztahu OP MPR. Jinými slovy, posuzuje se, zda právně existuje ochranné pásmo Městské památkové rezervace Olomouc. 

Již v létě loňského roku podal Office Park Šantovka, s.r.o. krajskému úřadu návrh na vymezení ochranného pásma MPR Olomouc, neboť dle názoru společnosti toto právně neexistuje. 

Jedná se o velmi důležité řízení, které se týká nejen Šantovky Tower, ale dotýká se práv stovek vlastníků nemovitostí ležících v OP MPR i legitimity dosavadní právní praxe památkové péče. 

Jedním z důležitých podkladů, o které se rozhodování úřadů dosud opíralo, je právní rozbor z roku 2008.


Informace o Šantovka Tower, OP MPR a smlouvě o tramvajové trati z r. 2010

Category: 2 - Blog
25. leden 2017

Dokumenty o přezkumném řízení k souhlasu památkové péče pro Šantovka Tower, o ochranném pásmu Městské památkové rezervace a ke smlouvě mezi městem a SMC Development a.s. z r. 2010, získané z magistrátu na základě žádostí o informace:
• žádost
• rozhodnutí 
• informace ze stavebního úřadu - řízení o výjimce z odstupových vzdáleností
• informace z odboru památkové péče magistrátu - o přezkumném řízení k ŠTW a řízení o ochranném pásmu MPR
• informace z magistrátu o memorandu SMC Development


Smlouva mezi městem a SMC Development a.s. z r. 2010 o tramvajové trati, zavazující město k podpoře stavby městské čtvrti (kde je navržena Šantovka Tower):
• smlouva schválená zastupitelstvem a důvodová zpráva
• projednání smlouvy v zastupitelstvu 14. 9. 2010 - bod jednání č. 15, str. 31
• hlasování zastupitelstva o smlouvě - hlasování č. 21


Dokumenty o přezkumném řízení k souhlasu památkové péče pro Šantovka Tower a o ochranném pásmu Městské památkové rezervace získané z NPÚ Olomouc na základě žádostí o informace:
• dotaz NPÚ Olomouc ohledně průběhu přezkumného řízení
• žádost NPÚ Olomouc o prověření naplňování usnesení proti nečinnosti krajského úřadu
• žádost NPÚ Olomouc o informace na odbor památkové péče magistrátu k OP MPR
• odpověď odboru památkové péče magistrátu k OP MPR

Šantovka Tower: památková inspekce Ministerstva kultury se bude zabývat podnětem spolků

Category: 2 - Blog
6. září 2016

Podnět spolku Za krásnou Olomouc, asociace ASORKD a iniciativy Občané proti Šantovka Tower zaslaný památkové inspekci, která dozoruje činnost státní památkové péče, přinesl pozitivní reakci. 

Památková inspekce přešetří dodržování památkového zákona orgány památkové péče na olomouckém magistrátu a kraji a podnět předává i Ministerstvu vnitra, které dozoruje výkon veřejné správy.


Jak jednala o prázdninách olomoucká městská rada o stavební uzávěře

Category: 2 - Blog
6. září 2016
Záznam z jednání Rady města Olomouce dne 9.8.2016, bod č. 13
Třetí souhlas olomouckých magistrátních památkářů pro Šantovka Tower

Category: 2 - Blog
4. červenec 2016

3. června 2016 vydal Odbor památkové péče olomouckého magistrátu v pořadí 3. souhlasné stanovisko památkářů pro Šantovka Tower. 

Dokument je k dispozici zde: http://www.proolomouc.cz/…/2016/07/stanovisko-STW-Kauerova-…


NPÚ ÚOP Olomouci zaslalo dne 22. června 2016 Krajskému úřadu v Olomouci podnět k přezkumu.

První dojem z listování 48 stranami dokumentu je, že daleko víc než o běžné posouzení stavebního záměru z hlediska památkové legislativy jde o argumentaci zkušeného právníka ve prospěch stavby. Prosíme proto odbornou veřejnost z oborů památkové péče, urbanismu a správního práva o vaše komentáře.


Dvě předchozí stanoviska památkové péče olomouckého magistrátu zrušil pro nezákonnost krajský úřad a potvrdily to tato následující řízení:

• první rozhodnutí KÚOK ( ze dne 23.1. 2014, čj. KUOK 8022/2014)

se vztahuje k první variantě rozhodnutí Magistrátu města ve věci Šantovka Tower (závazné stanovisko ze dne 3.10. 2013,čj. SMOL /183376/2013/OS/PP/Ka). Proti rozhodnutí byla uplatněna u krajského soudu žaloba, která byla zamítnuta (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.4. 2014 č.j. 22 A 39/2014 – 44), následně byla podána kasační stížnost, která byla také zamítnuta (rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 8. července 2015, č.j. 10 As 97/2014 – 127)

• druhé rozhodnutí KÚOK (ze dne 12.2. 2015, č.j. KÚOK 14886/2015) se vztahuje k druhé variantě rozhodnutí magistrátu města ve věci Šantovka Tower. Proti rozhodnutí byla podána ke krajskému soudu žaloba, soud žalobu odmítl (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.5. 2015, č.j. 65 A22/2015-54)s tím, že odvolacím orgánem je Ministerstvo kultury, dále bylo podáno odvolání k Ministerstvu kultury, který jej zamítl jako nepřípustné (rozhodnutí ze dne 8.6. 2015 č.j. MK 34 601/2015 OPP), žadatel podal proti zamítnutí odvolání rozklad. Ministr kultury dne 21.10.2015 pod č.j. MK 62770/2015 OLP odložil podnět k povedení přezkumného řízení.

• dne 22.9.2015 podala Office Park Šantovka s.r.o. ústavní stížnost proti rozsudku NSS ze dne 8.7.2015 č.j. 10 As 97/2014-127 a usnesení KS ze dne 10.4.2014 č.j. 22 A 39/2014-44. Nález ústavního soudu spisová značka: I.ÚS 2866/15 ze dne 14. 3. 2016 - ústavní stížnost byla zamítnuta.

Stanovisko magistrátních památkářů k Šantovka Tower opět zrušeno pro nezákonnost

Category: 2 - Blog
3. březen 2015
12. 2. 2015 vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kultury a památkové péče rozhodnutí Č.j. KUOK 14886/2015, kterým  ruší závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení památkové péče ze dne 12.9.2014, č.j.
SMOL/193620/2014/OS/PP/Ka. Za krátkým výrokem rozhodnutí následuje odůvodnění na 11 stránkách.

Jinými slovy - Krajský úřad zrušil už druhé nezákonné stanovisko magistrátních památkářů ve stejné věci - projektu výškové budovy v těsné blízkosti Městské památkové rezervace Olomouc. 

Nabíledni je otázka - kolik nezákonných stanovisek za sebou může úřad vydat, aniž by se cokoliv stalo? 


Citace ze zrušujícího rozhodnutí:

... Z tohoto důvodu musí být výrok jasný a srozumitelný, přesný a určitý, neboť pouze tato část rozhodnutí je závazná. Tyto požadavky však výrok přezkoumávaného závazného stanoviska nesplňuje, neboť připouští z hlediska zájmů státní památkové péče stavbu dle neexistující projektové dokumentace, na neexistujícím pozemku (pozemek parc. č. st. 1289 neexistuje) a neuvádí ve výčtu pozemků všechny parc. č. pozemků, na kterých bude stavba včetně sítí umístěna (není uveden pozemek parc. č. 114/5 v k.ú. Olomouc-město). Výrok přezkoumávaného závazného stanoviska je proto nepřezkoumatelný pro jeho nejednoznačnost a neurčitost a tedy nezákonný.
 
... V dosavadní praxi hodnotil správní orgán I. stupně navržené záměry z hlediska jejich dopadu na památkovou hodnotu MPR, nyní posuzoval navrženou stavbu z hlediska její unikátnosti, vztahu stavby k neexistující nové čtvrti a kvality architektury.
 
... Výrok přezkoumávaného závazného stanoviska je proto nepřezkoumatelný pro jeho nejednoznačnost a neurčitost a tedy nezákonný.
 
... Z výše uvedeného je zřejmé, že správní orgán I. stupně postupoval právně nepředvídatelným způsobem. Jeho rozhodnutí je tak v rozporu s ústavně chráněným principem právní jistoty.
 
... Absence řádného odůvodnění v napadeném závazném stanovisku představuje z pohledu přezkoumávajícího orgánu rozpor napadeného závazného stanoviska s právními předpisy a činí je tak nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.
 
... Pokud se správní orgán I. stupně uchýlil v tomto směru k pouhému ničím nepodloženému a nezdůvodněnému konstatování, že vizualizace předložené NPÚ nelze zohlednit jako důkaz, zatížil v této části své závazné stanovisko nepřezkoumatelností. Zde nutno uvést, že žádný právní předpis nezakazuje NPÚ použít cizí vizualizace.
 
... právní orgán I. stupně nevysvětlil, proč respektuje názor prof. Ing. arch. Ivana Rullera ze dne 11.3.2014, a ignoruje jiná stanoviska, která měl k dispozici, např. dopis generální ředitelky NPÚ ze dne 24.9.2013 č.j. NPÚ-310/56310/2013, ve kterém sděluje správnímu orgánu I. stupně stanovisko Vědecké rady generálního ředitele NPÚ. Přičemž vědecká rada generálního
ředitele NPÚ je vrcholným specializovaným poradním orgánem pro posuzování nejsložitějších odborných otázek památkové péče, skládá se z předních odborníků z oblasti architektury, dějin umění a památkové péče.
 
... Neposouzením dopadu zamýšlené novostavby na hodnoty památkové rezervace správní orgán I. stupně postupoval nejen v rozporu s ust. § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči ale i ust. § 50 odst. 3 správního řádu. Jeho odůvodnění je účelové, bez řádné argumentace.
 

nový územní plán schválen • konec projektu Šantovka Tower

Category: 2 - Blog
15. září 2014
Olomoučtí zastupitelé dnes schválili nový územní plán.

Územní plán je nejen odborný, ale především politický dokument. Přestože KAO koncept i návrh územního plánu z mnoha důvodů kritizoval, nemáme dnes dost informací, abychom mohli odhadovat, jak bude uplatňován a naplněn. 

Schválení územního plánu také znamená, že investor Šantovka Tower nestihne získat pro svůj projekt územní rozhodnutí. Několikaletý zápas veřejnosti za ochranu hodnot olomouckého historického jádra je, co se týká Šantovka Tower, vybojován!

Nejasné jsou zatím šance menší věže Spirituália.

informace o novém projednávání záměru Šantovka Tower

Category: 2 - Blog
17. srpen 2014
Z odpovědí stavebního odboru na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. vyplývá:

• 28. 4. 2014 podává zástupce investora Šantovka Tower žádost o vydání závazného stanoviska Oddělení památkové péče 

• 13. 5. 2014 podává zástupce investora Šantovka Tower žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

• 4. 6. 2014 bylo stavebním odborem vydáno usnesení o přerušení územního řízení (přerušení řízení pro předběžnou otázku). Předběžná otázka spočívá v udělení výjimky z vyhlášky 501/2006 Sb. (fakticky se jedná o odstupové vzdálenosti). Na základě podaného odvolání proti tomuto usnesení probíhalo odvolací řízení - jak odvolací řízení dopadlo nebylo stavebním odborem sděleno.

• 5. 6. 2014 vypravila odborná organizace státní památkové péče, Národní památkový ústav (NPÚ), vyjádření pro Magistrát města Olomouce ve věci zamýšlené výškové stavby Šantovka Tower v ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc

• 10. 6. - investor byl Oddělením památkové péče vyzván k zaujetí stanoviska k vyjádření NPÚ

• 20. 6. - zástupce investora požádal o prodloužení lhůty k zaujetí stanoviska do 31. 8.

• 24. 6. - krajský úřad byl požádán magistrátním Oddělením památkové péče o prodloužení zákonné lhůty pro vydání závazného stanoviska do 30. 9. 2014


Z poskytnutých informací dále vyplývá:

• žadatelem o územní rozhodnutí je společnost Office Park Šantovka s.r.o., zastoupená jednateli: Richard Morávek, Mgr. Luděk Schmidt, Ivan Gerši

• investora v územním řízení zastupuje na základě plné moci společnost ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., zastoupená předsedou představenstva ing. arch. Pavlem Vrbou

• Statutární město Olomouc (dle podpisu zastoupené asi primátorem Majorem) udělilo společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., plnou moc .. ' aby za mne činil právní úkony nutné pro vydání závazného stanoviska - podání žádosti a další úkony v řízení, převzetí závazného stanoviska, vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí, podání odvolání proti rozhodnutí u Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče ve věci "Šantovka Tower - dokumentace pro územní" rozhodnutí ve věci výstavby inženýrských objektů na parcelách č. 114/3, 124/7 a 132/1   Zmocnění nabývá platnosti dne 17. 4. 2014 a jeho platnost končí dne 17. 4. 2015. ' 

Prohlášení KAO k výzvě rektora UP

Category: 2 - Blog
28. červen 2014

Klub architektů Olomoucka vítá výzvu rektora Univerzity Palackého pana Jaroslava Millera, které přichází za pět minut dvanáct.

Připojujeme se k názoru, že o výškové stavbě Šantovka Tower, a dodáváme i o výškové stavbě Spirituália, které chtějí investoři postavit u městské památkové rezervace, je potřeba vést debatu. Je třeba dokončit odbornou diskuzi nad úplnými podklady, aby bylo možné podrobněji a úplněji zhodnotit urbanisticko-architektonický a kulturně-hodnotový dopad výškových staveb na památkově chráněné historické jádro. A nebyla dosud vedena ani širší veřejná debata o potkávání se starého s novým, o památkové ochraně unikátního historického jádra Olomouce, o kulturních hodnotách i o dopadu výškových staveb na ekonomický potenciál města. Tyto znalosti, které daleko přesahují pocity líbí-nelíbí, jsou potřeba pro zodpovědné rozhodování o tom, jestli jsou stavby Šantovka Tower a Spirituálie ve veřejném zájmu či nikoliv.

KAO je připraven se debaty o Olomouci a výškových stavbách účastnit, a dodat jí v rámci svých možností odborné argumenty.

rekapitulace kauzy Šantovka Tower

Category: 2 - Blog
24. červen 2014

- v 2008 Rada (RMO) podpořila záměr výškové budovy (jiný návrh - štíhlejší, 18 nikoliv 23 podlaží) a podmínila to „předložením architektonického řešení na nejvyšší úrovni soudobé architektury v evropském i světovém měřítku“)
- od r. 2011 intenzivní občanská i odborná kritika záměru iniciovaná především z prostředí Za Krásnou Olomouc - viz dokument Argumenty, bod 11 - např. petice do zastupitelstva (ZMO) 05/2012, otevřené dopisy, široká anketa osobností a odborníků  http://www.krasnaolomouc.cz/?p=1234  atd.
- 2010-2012 zpracovatel územního plánu se pokusil dostat ŠTW do nového územního plánu, po rozhodnutí ministerstva kultury od toho muselo město upustit
- 01-09/2013 opakovaná a bezvýsledná jednání Klubu architektů Olomoucka (KAO) s primátorem Novotným
- 01/2013 petice do ZMO dle zákona o obcích:  http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/66-petice-do-zmo-k-santovka-tower
- 12/03/2013 odpověď primátora na žádost občanů  
http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/88-odpoved-na-zadost-obcanu
- 14/03/2013  Stat.M.Ol. podává s investorem žádost o vyjádření k ŠTW na Odd. památkové péče - jako spolužadatel, o tomto kroku se několik měsíců neví
- 03-10/2013  probíhá řízení na Odd. památkové péče, v tomto řízení investor vystupuje velmi aktivně, popírá důkazy použité NPÚ, argumentuje na hraně vyhrožování. Zástupce St.M.O. v řízení (neznámý - primátor Novotný jím dle vlastních slov nebyl, ačkoliv se jednání účastnil) neučinil žádný krok k věcné formulaci zájmu St.M.O. na ochraně hodnoty MPR, nezajistil objektivní a dostatečné podklady k řízení a naopak připustil i zpochybnění pokladů které připravil OKR, a nerozporoval ani k zjevná procesní pochybení.
- 10/2013 vydává Odd. památkové péče souhlasné stanovisko k záměru ŠTW    plné znění:  http://www.krasnaolomouc.cz/wp-content/uploads/2014/02/mmol_zavazne_stanovisko.pdf
- 10/2013 vědecká rada NPÚ odmítá ŠTW   
http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/140-zaver-z-jednani-vedecke-rady-generalni-reditelky-npu-k-zameru-santovka-tower
- 10/2013 demonstrace proti ŠTW    
http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/131-iniciatova-obcane-proti-santovka-tower-vysla-do-ulic
- 10/2013 zrušení ‘urbanisticko-památkářského’ bodu v Zásadách územního rozvoje olomouckého kraje   
http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/126-zruseni-urbanisticko-pamatkarskeho-bodu-v-zur-olomouckeho-kraje
- 10/2013 Olomoucká výzva - 2292 podpisů   
http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/136-olomoucka-vyzva
- 01/214 do tisku proniká vizualizace a video prof. Voženilka (součást spisu u Odd. pam. péče, která nebyla brána při rozhodování vpotaz)   
http://www.denik.cz/trendy/jak-bude-videt-santovka-tower-ukazuje-to-toto-video-univerzity-20140123-63s6.html
- 01/2014  Krajský úřad ruší stanovisko magistrátních památkářů a označuje je za nezákoné    plné znění:  
http://www.krasnaolomouc.cz/wp-content/uploads/2014/02/kuok_rozhodnuti_01_2014.pdf
- 03/2014  apel KAO na zastupitelstvo za zřízení stavební uzávěry na výškové stavby - bez odezvy    
http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/182-kao-a-obcane-proti-stw-na-zastupitelstvu-1-3-2014
- 05/2014   investor - dle dostupných informací opět spolu se St.M.O. - podal novou žádost o vyjádření na Odd. památkové péče, tentokrát údajně i o územní rozhodnutí
- 06/2014  opětovné zamítavé stanovisko NPÚ   http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/uop-v-olomouci/novinky-vypis-vsech/news/14530-tiskova-zprava-npu-uop-v-olomouci-k-zamyslene-vystavbe-santovka-tower/


… situace se po roce opakuje, nyní běží správní řízení na Odd. památkové péče magistrátu, a možná i jiná obdobná řízení předcházející územnímu řízení. 
Investor má čas na získání územního rozhodnutí jen do schválení nového územního plánu - jeho schválení se neustále oddaluje, nyní se uvádí, že proběhne v září.

radnice a Šantovka Tower • KAO na zastupitelstvu 16. června

Category: 2 - Blog
24. červen 2014

Vážené dámy a pánové, vážený pane primátore,
 
dovolte mi, abych se na Vás obrátil jménem petentů dosud nevyslyšené Olomoucké výzvy. Nebudu vás dnes obtěžovat úvahami, jestli věžák v ochranném pásmu památkové rezervace prospěje Olomouci nebo ji uškodí. Takovou debatu budete vést na zřejmě brzy konaném zastupitelstvu, které zaujme za město Olomouc stanovisko pro územní řízení, jak slíbil bývalý primátor Novotný.
 
Chtěl bych obrátit Vaši pozornost na přízemnější problém.
Od roku 2008, kdy Rada vyslovila podmíněný souhlas se stavbou výškové budovy na bývalém Mile, učinilo St.M.O. celou řadu dalších kroků podporujících stavbu výškové budovy. 
 
Budu jmenovat ty podstatné - město se stalo spolužadatelem o ŠTW ve správním řízením v loňském roce, ačkoliv nemuselo. 
Pan exprimátor nám zde před časem vysvětloval, že tím město jen chtělo umožnit, aby státní správa mohla záměr výškové budovy posoudit.
 
Chtěl bych, vážené dámy a pánové, s plnou vážností říct, že to není pravda. Podle této logiky by se žadateli o rozhodnutí na jakoukoliv dálnici stávaly stovky majitelů pozemků, přes které je dálnice plánována. K tomuto účelu existují jiné instituty.
 
Ať už loni město chtělo být účastníkem řízení z jakéhokoliv důvodu, pravdou je, že aktivním spolužadatelstvím vyjádřilo zájem na realizaci ŠTW.
 
Další krok, který podpořil záměr, byla absolutní pasivita zástupce města, pana Novotného, v tomto řízení, a to i za situace, kdy se v průběhu řízení kumulovala řada nezákonností, které posléze sečetl Krajský úřad a vystavil stavebnímu úřadu nelichotivou vizitku. Nemluvím o věcném posuzování z hlediska památkového zákona, ale o řadě elementárních procesních pochybení, která jsou navíc zřejmá i pro laiky.
 
Nyní, po roce, se situace opakuje. Ve stejném správním řízení je spolužadatelem o Šantovka Tower opět St.M.O. Je tomu tak, pane primátore? (vystupující se obrací s otázkou na primátora)
 

nové odborné vyjádření NPÚ ÚOP Olomouc k Šantovka Tower

Category: 2 - Blog
5. červen 2014
Dne 5. 6. 2014 vypravila odborná organizace státní památkové péče, Národní památkový ústav (NPÚ), své vyjádření pro Magistrát města Olomouce ve věci zamýšlené výškové stavby (78 m) Šantovka Tower v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc.

tisková zpráva NPÚ a argumentace z vyjádření  >> zde 

z tisku • Stihne ŠTW získat povolení?

Category: 2 - Blog
26. květen 2014
Deník.cz: Šantovka Tower je zpátky ve hře. Stihne získat povolení?   >> zde 

Na přímou otázku, jestli je město Olomouc opět spolužadatelem o územní rohodnutí na Šantovka Tower, minulý týden primátor Major neodpověděl. Z jeho dalších slov se dalo usoudit, že spíše ano. 

Radnice nejspíš dál spolupracuje na výstavbě ŠTW, a zcela jistě pokračuje v netransparentní hře s veřejností.

Krajský úřad nám dává zapravdu • stanovisko magistrátu k ŠTW je nezákonné

Category: 2 - Blog
23. leden 2014
z poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Krajským úřadem:

Šantovka Tower z Dolního náměstí • vizualizace konečně na denním světle!

Category: 2 - Blog
23. leden 2014

omyly primátora Novotného • k diskuzi • bude aktualizováno!

Category: 2 - Blog
14. leden 2014
1
Na prosincovém zastupitelstvu jsem kritizoval, že Stat.město Olomouc nezajistilo objektivitu správního řízení o ŠTW, které proběhlo na Oddělení památkové péče magistrátu. Primátor reagoval: Vystupující vznášeli podnět, že bychom měli zasáhnout do toho procesu z hlediska toho, jestli to rozhodnutí bylo učiněno na základě dostatečných podkladů a podobně. Předpokládám, že je to hlavní úloha krajského úřadu, aby toto bylo posouzeno.

Pan primátor se mýlí. Městská památková rezervace Olomouc je předmětem památkové ochrany. Historické jádro je jedním z hlavních 'statků', které město spravuje (vedle nemovitostí, infrastruktury, organizací apod.). Památkově chráněné jádro je ve svém celku veřejným statkem, i když je tvořeno i soukromými nemovitostmi. 
 
Podle § 2 odst. 2 zákona o obcích "Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem."  A dále slib zastupitele: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." 

Ochrana památkové hodnoty (a samozřejmě i komerční hodnoty) historického jádra není nějakou libovůlí zastupitelů, radních a primátora, ale je jim uložena zákonem. 

Primátor pochybuje, že by město mělo hájit svůj zájem ve správním řízení, a dodává, že to je věc krajského úřadu.
- Tím říká: my, samospráva, jsme tady úplně kničemu (všechny zájmy objektivně posoudí a ochrání stát).
- Přestože jsme právní laici, víme, že platí zásada "jestli máš co říct, řekni to hned". Jinak řečeno - jestli neuvedeme ve správním řízení důležité skutečnosti, ačkoliv jsme k tomu vyzváni, v dalších krocích (třeba při odvolání) už k nim nemusí správní orgán či soud přihlédnout.
To znamená - město Olomouc se svou vědomou nečinností ve správním řízení vzdalo možnosti hájit veřejný zájem - ochranu historického jádra.


2
Primátor uvedl:  Jsem přesvědčen, že celá řada stanovisek Národního památkového ústavu v minulém období k územnímu plánu, nebo Ministerstva kultury ČR k územnímu plánu jsou pro toto město nepřijatelná. Jestliže město mělo představu, že jedna z os rozvoje města by mohla být kolem třídy Kosmonautů a třeba i v lokalitě Šantovka, tak řada stanovisek těchto orgánů tuto variantu neumožňují, pro mě je vážnou otázkou, zda v tuto chvíli akceptovat jiná stanoviska Ministerstva kultury, třeba k výškovým hladinám nebo jiným parametrům po celém území města Olomouce
 z návrhu ÚP: fialová: 6-7 podlaží, tmavá fialová a modrá: 8-9 podlaží
Pan primátor, který má osobně na starost Odbor koncepce a rozvoje a přípravu územního plánu, zřejmě přehlédl, že v novém územním plánu je navrženo:
• podél třídy Kosmonautů výšková hladina 19/23m - to je 6-7 podlaží, a 25/29 m a 29 m - to je 8-9 podlaží
• na ploše bývalého Mila výšková hladina 19/23m - to je 6-7 podlaží
Není pravda, že by nový územní plán 'škrtil' investory a neumožnil rozvoj centra !


3
Je to pro mě komplexní téma, které se netýká jenom toho jednoho objektu a pokusím se v řádu týdnů přijít s nějakým

PF od Milana

Category: 2 - Blog
9. leden 2014
M. Obenaus: hlásím se opětovně ke členství, i když už víceméně si dovoluji pozorovat dění poněkud zpovzdálí... novoročenka je zcela volně pro použití komukoliv.