1 items tagged "Prostějov"

Výsledky 1 - 1 z 1

zrušení 'urbanisticko-památkářského' bodu v ZÚR Olomouckého kraje

Category: 2 - Blog
2. říjen 2013
Na žádost hejtmana pana ing. J. Rozbořila projednalo a rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj 23. 9. o zrušení bodu 92.13 dosud platného znění:

Pro ochranu historických panoramat je nutné výškově omezit novou zástavbu, přitom výška a objem musí v řešené lokalitě respektovat hmotovou skladbu stávající většinové zástavby. Velké komerční plochy nákupních a zábavních center je nutno umísťovat mimo památkově chráněná území a mimo pohledově exponovaná místa z hlediska dálkových panoramatických pohledů.