7 items tagged "most"

Výsledky 1 - 7 z 7

Olomoucké mosty – aktuální situace III

Category: 2 - Blog
18. červen 2014


   původní a nový návrh mostu Masarykova                                                                                          zdroj Olomoucký DENÍK.cz / MFDNES / StMO

V pátek 30.května KAO shlédl prezentaci nového návrhu mostu na Masarykově třídě z dílny brněnské architektonické kanceláře DRNH reprezentované arch. Antonínem Novákem.
 
Předvedená varianta řešení se středovým nízkým ocelovým příhradovým obloukem, vycházející z původní podoby mostu /konec 19. století/, již působí velmi sympaticky, soudobě a organicky, a přitom dostatečně uměřeně.

Nicméně KAO upozornil na dvě důležité skutečnosti:
1/ Neprůchodnost mostu napříč přes středový nosný oblouk - jedná se o požadavek drážního úřadu pro bezpečnost tramvajového provozu. 
2/ Neekonomické, nepraktické a neestetické zdvojení středového nosného oblouku – jedná se o důsledek požadované etapovité realizace mostu /po půlkách/ při zachování tramvajového i automobilového provozu.

Podle našeho názoru by bylo možné prověřit alternativní technické řešení středového obloukového nosníku. Ten navrhovaný je řešen jako 2 paralelní nosníky od sebe oddělené. Nepochybně je technicky možné řešit uprostřed mostu pouze jeden nosník v  části nad vozovkou subtilnějších tvarů. Na jeho oboustranné krakorce by byla uložena mostovka. Dále by bylo nutné prověřit, zda by takové řešení, a za jakých technických podmínek, umožnilo v první etapě realizace poloviny mostu zatížit tento nosník excentricky plným provozním zatížením. Koncepce zachování dopravního provozu na této důležité městské třídě po dobu přestavby mostu by pak nebyla ohrožena.

Subtilnější výsledné řešení nadvozovkové části obloukového nosníku by také při kreativním řešení prostoru přímo okolo robusních neprůhledných částí konstrukce nosného oblouku umožňovalo jistě alespoň částečnou průchodnost napříč mostem. Alespoň v jeho střední části, jak je patrno z přiloženého obrázku. Tím by se také zlepšilo vnímání oblouku nosníku z pozice chodce. Samotný oblouk by již nepůsobil jako bariéra ve volném pohybu v parteru Masarykovy třídy, v místě, které je jistě pro vnímání obrazu města důležité. Toto místo umožňuje vnímat jak geometrickou přísnost regulace kamenného města na hlavní městské třídě, tak protékající řeku, která je dynamickým přírodním prvkem.
                                                                                   
V této souvislosti nezbývá než věřit, že právě další, navazující fáze obnovy této části Olomouce, kterou bude úprava břehů a vytvoření "náplavky" řeky Moravy, tento přirozeně dynamický potenciál řeky ve městě spíše podpoří. Možnost přecházení vozovky na mostě, a tím možnost vnímání řeky jako souvislé linie, by poskytla Olomoučanům i turistům další příležitosti ke sledování života města a života na řece, např. vodáctví. Tímto by došlo k obohacení a zatraktivnění tohoto jistě důležitého místa na trase hlavní městské třídy od historického centra k hlavnímu vlakovému nádraží. Nepochybně je prioritně ve hře významná dopravní funkce Masarykovy třídy, jako základní systémové komunikace. Nemělo by se ovšem stát, že hledisko formování parteru městské třídy pro chodce bude upozaděno. A to obzvláště v situaci, když vyhovující a vyvážené technické, architektonické, urbanistické i provozní uspořádání lze nalézti.

Architekt Novák přislíbil, že obě podmínky se vší vehemencí znovu otevře a projedná.
Nové stavební povolení bude k dispozici letos na podzim, a ač zatím nejsou známy realizační náklady ani financování nového mostu /dotace Ministerstva zemědělství a finanční spoluúčast města/, mohla by stavba začít již na jaře 2015.
Preferovanou architektonickou soutěž již zřejmě nebude možné z časových důvodů uspořádat. Věříme ovšem, že renomé kolegů
z DRNH je dostatečnou zárukou kvality.


Znovu tedy za pět minut 12 zaskakujeme za hlavního městského architekta – po kolikáté už! Tentokráte snad úspěšně - výjimečně jsme se trefili do gustu našich radních. Tato situace však není udržitelná. Dočkáme se po říjnových komunálních volbách? Zásahy jsou dalekosáhlé v prostoru i čase a Olomouc máme jen jednu!

Olomoucké mosty • aktuálně

Category: 2 - Blog
24. březen 2014
• KAO přednesl otevřenou výzvu na olomouckém zastupitelstvu 1. března 2014. Setkala se s podporou řady zastupitelů a
  nově pověřený radní pro OKR Jan Holpuch i hejtman Jiří Rozbořil přislíbili, že se kauzou začnou aktivně zabývat.
• KAO dále oslovil ředitele NPÚ v Olomouci, p. Mgr. CHupíka, ve věci možného přehodnocení jejich negativního stanoviska
  k horní konstrukci mostů. Reakce je sice opatrná, nikoli však a priori odmítavá:

Vážený pane architekte,
 nechal jsem shromáždit písemnosti, které máme k akci k dispozici. K podobě mostů jsme neměli závažnějších připomínek, akcentovalo se, že mosty nebudou vytvářet pohledovou zábranu v území směrem ke Klášternímu Hradisku. Více našich připomínek padalo k řešení břehů (použití původních obkladových materiálů, řešení náplavek a pod.). Požadavek na účast architekta jsme vznášeli v průběhu projednávání vícekrát.
 Samozřejmě přivítáme architektonickou soutěž nicméně máme obavu, zda jakákoliv oblouková konstrukce mostu na požadované rozpětí nevytvoří opravdu masivní a velmi vysokou konstrukci, která bude skutečnou pohledovou bariérou na MPR Olomouc nebo Klášter Hradisko. Při požadavku na 650 m3/s průtoku je také nemožné konstrukci řešit vespod mostovky.
 Lituji, že nemohu přinést konkrétnější vyjádření, ale to by odviselo od konkrétnějšího návrhu řešení arch. pojetí mostů. ...

• KAO informoval o novém vývoji situace kolegu arch. Antonína Nováka z ateliéru DRNH Brno, autora nevyužité studie mostů
  pro SMOl z r 2002.
• KAO kontaktoval pracovní skupinu pro soutěže při ČKA ve věci odborné pomoci při organizaci případné arch. soutěže na
  řešení mostů. Veřejná soutěž by časově zabrala 20-26 týdnů a finančně stála 1,7-3,2 mil. Kč.
• Před několika dny jsme obdrželi informaci od p.radního Holpucha:

Vážený pane architekte,
velice děkuji za Vaše informace obsažené v předešlých mailech. Rád bych Vás v krátkosti informoval o dosavadních krocích z naší strany.
 Ve věci mostů jsem se sešel s paní Mgr. Kauerovou, panem dr. Chupíkem a panem arch. Novákem, který je autorem prvotní

Olomoucké mosty - otevřená výzva

Category: 2 - Blog
6. únor 2014     Vážení zastupitelé, radní, pane primátore města Olomouce,

     chtěli bychom se vyjádřit k jedné ze zásadních plánovaných investic na území našeho města. Jedná se o II.B etapu zvýšení kapacity koryta řeky  Moravy, v jejímž rámci mají vyrůst dva “staronové” mosty - na Masarykově třídě a v Komenského ulici (u Bristolu). Nahradí stávající nevyhovující přemostění a svou dostatečnou průtoční kapacitou 650 m3/s pomohou zajistit protipovodňovou ochranu centra Olomouce. Investorem obou mostů a objednatelem projektové dokumentace je Povodí Moravy, s.p.

     Všichni se určitě shodneme v tom, že funkční, technické i estetické ztvárnění obou mostů by mělo odpovídat jejich výjimečnému umístění na samém dotyku s Městskou památkovou rezervací a na dvou komunikačně, urbanisticky i kulturně významných městských tepnách. Bohužel, návrhy a vizualizace prezentované v současnosti v médiích tato kritéria nenaplňují beze zbytku. Především most na Masarykově třídě, kde nosná železobetonová žebra výrazně vystupují nad povrch vozovky, evokuje spíše dálniční průtah než reprezentativní městský bulvár. Náležitou pozornost vyžaduje rovněž vybavení a design parteru mostů vč. mobiliáře, osvětlení, zábradlí, materiálů a barevnosti. Je známo, že návrh obou mostů je diktován množstvím striktních podmínek - malá výška nosné konstrukce, žádná podpora v korytě řeky, vyloučení horní konstrukce (oblouk, zavěšeni), intenzívní doprava vč. tramvají, převedení inženýrských sítí, etapovitá realizace. Ovšem právě tento zdánlivě úzký manévrovací prostor by měl být pro tvůrce opravdovou výzvou i spolehlivou inspirací.

     Dokladem budiž studie obou mostů, kterou si město Olomouc objednalo již v r. 2002 u brněnské architektonické kanceláře DRNH. Navržené řešení při své technické racionálnosti dosahuje zároveň i kvalit architektonických a estetických. Bohužel, tento hodnotný návrh skončil v šuplíku a jeho autoři nebyli k další účasti na projektové přípravě akce připuštěni.

     Pravdou je, že v současnosti je na stavbu již vydáno stavební povolení a prováděcí dokumentace je zřejmě před dokončením. Nicméně věříme, že investor, Povodí Moravy, s.p., bude ochoten na rozumné požadavky města Olomouce - budoucího vlastníka a správce mostu na Masarykově třídě, ještě přistoupit. Věříme, že je ještě čas pro přehodnocení navrženého konstrukčního a architektonického řešení.

     Dovolujeme si tedy apelovat na Vás, představitele našeho města, abyste přizvali do projekčního týmu autory výše zmíněné studie, nebo jiného zkušeného architekta, či technického designera, který již prokázal své kvality na stavbách mostů, či jiných inženýrských konstrukcích, oceňovaných pro jejich vysokou architektonickou hodnotu (např. Mirko Baum, Roman Koucký apod.).

     VĚŘÍME, ŽE OLOMOUC JEŠTĚ MŮŽE ZÍSKAT HEZKÉ MOSTY!

     Děkujeme Vám jménem Klubu architektů Olomoucka.

STARONOVÉ MOSTY NA MORAVĚ • MASARYKOVA A KOMENSKÉHO, OLOMOUC

Category: 2 - Blog
19. leden 2014
* oba mosty jsou součástí rozsáhlé akce “Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa”
* stávající mosty budou strženy a na jejich místě vyrostou nové na průtok 650 m3/s
* generálním investorem a pořizovatelem projektové dokumentace je Povodí Moravy, s.p.
* počítá se rovněž s vybudováním rekreačních náplavek (berem), dvou lávek pro pěší nebo “tesařikova” parku u Bey
* výsledkem bude ochrana centra před 200-300letou vodou (údaje se různí)
* v současnosti je vydáno stavební povolení (leden ‘13  >> zde ), a prováděčka zřejmě ve finále, čeká se na peníze
  z ministerstva (cca 900 mil.Kč), hotovo by mělo být r. 2018  
* další vizualizace obou mostů, náplavek a parku  >> zde  a  >> zde.
* prezentovaná podoba mostů je převážně výsledkem konstrukčně technického řešení (na návrhu obou mostů se nepodílel
  žádný architekt) – to je, zvl. u mostu na Masarykově hauptstrasse, dost velký průšvih
   návrh mostu Masarykova
* sepsal jsem tedy výzvu adresovanou vedení našeho města – pokud nebudete většinově proti, tak ji ještě před nejbližší radou (27.ledna ‘14) jménem KAO namailuji všem zastupitelům, radním a p. primátorovi, popř. ji ještě přečtu na nejbližším
zastupitelstvu (24.února’14)    .... díky za reakce
 
 
      Vážení zastupitelé, radní, pane primátore města Olomouce,
    chtěli bychom se vyjádřit k jedné ze zásadních plánovaných investic na území našeho města. Jedná se o II.B etapu zvýšení kapacity koryta řeky  Moravy, v jejímž rámci mají vyrůst dva “staronové” mosty – na Masarykově třídě a v Komenského ulici (u Bristolu). Nahradí stávající nevyhovující přemostění a svou dostatečnou průtoční kapacitou 650m3/s pomohou zajistit protipovodňovou ochranu centra Olomouce. Investorem obou mostů a objednatelem projektové dokumentace je Povodí Moravy, s.p.

omyly primátora Novotného • k diskuzi • bude aktualizováno!

Category: 2 - Blog
14. leden 2014
1
Na prosincovém zastupitelstvu jsem kritizoval, že Stat.město Olomouc nezajistilo objektivitu správního řízení o ŠTW, které proběhlo na Oddělení památkové péče magistrátu. Primátor reagoval: Vystupující vznášeli podnět, že bychom měli zasáhnout do toho procesu z hlediska toho, jestli to rozhodnutí bylo učiněno na základě dostatečných podkladů a podobně. Předpokládám, že je to hlavní úloha krajského úřadu, aby toto bylo posouzeno.

Pan primátor se mýlí. Městská památková rezervace Olomouc je předmětem památkové ochrany. Historické jádro je jedním z hlavních 'statků', které město spravuje (vedle nemovitostí, infrastruktury, organizací apod.). Památkově chráněné jádro je ve svém celku veřejným statkem, i když je tvořeno i soukromými nemovitostmi. 
 
Podle § 2 odst. 2 zákona o obcích "Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem."  A dále slib zastupitele: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." 

Ochrana památkové hodnoty (a samozřejmě i komerční hodnoty) historického jádra není nějakou libovůlí zastupitelů, radních a primátora, ale je jim uložena zákonem. 

Primátor pochybuje, že by město mělo hájit svůj zájem ve správním řízení, a dodává, že to je věc krajského úřadu.
- Tím říká: my, samospráva, jsme tady úplně kničemu (všechny zájmy objektivně posoudí a ochrání stát).
- Přestože jsme právní laici, víme, že platí zásada "jestli máš co říct, řekni to hned". Jinak řečeno - jestli neuvedeme ve správním řízení důležité skutečnosti, ačkoliv jsme k tomu vyzváni, v dalších krocích (třeba při odvolání) už k nim nemusí správní orgán či soud přihlédnout.
To znamená - město Olomouc se svou vědomou nečinností ve správním řízení vzdalo možnosti hájit veřejný zájem - ochranu historického jádra.


2
Primátor uvedl:  Jsem přesvědčen, že celá řada stanovisek Národního památkového ústavu v minulém období k územnímu plánu, nebo Ministerstva kultury ČR k územnímu plánu jsou pro toto město nepřijatelná. Jestliže město mělo představu, že jedna z os rozvoje města by mohla být kolem třídy Kosmonautů a třeba i v lokalitě Šantovka, tak řada stanovisek těchto orgánů tuto variantu neumožňují, pro mě je vážnou otázkou, zda v tuto chvíli akceptovat jiná stanoviska Ministerstva kultury, třeba k výškovým hladinám nebo jiným parametrům po celém území města Olomouce
 z návrhu ÚP: fialová: 6-7 podlaží, tmavá fialová a modrá: 8-9 podlaží
Pan primátor, který má osobně na starost Odbor koncepce a rozvoje a přípravu územního plánu, zřejmě přehlédl, že v novém územním plánu je navrženo:
• podél třídy Kosmonautů výšková hladina 19/23m - to je 6-7 podlaží, a 25/29 m a 29 m - to je 8-9 podlaží
• na ploše bývalého Mila výšková hladina 19/23m - to je 6-7 podlaží
Není pravda, že by nový územní plán 'škrtil' investory a neumožnil rozvoj centra !


3
Je to pro mě komplexní téma, které se netýká jenom toho jednoho objektu a pokusím se v řádu týdnů přijít s nějakým

Cena Rudolfa Eitelbergera 2013

Category: 2 - Blog
25. říjen 2013
Opožděně, ale přece gratulujeme oceněným Cenou Rudolfa Eitelbergera 2013 za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a Olomouckém kraji, kterou uděluje Občanské sdružení Za krásnou Olomouc:  
1. Tyršův most v Přerově
Alena Šrámková, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Ivana Šrámková (sochy), Milan Komínek, Ladislav Dvořák (statika), investor: Statutární město Přerov, 2011–2012
  
2. Objekt zázemí sjezdovky A5 v Hynčicích pod Sušinou
+ Čestné uznání  Dušanovi a Jarmile Juříčkovým za citlivé investorské zásahy na svazích Králického Sněžníku a prostor, jenž poskytují kvalitní architektuře
Lukáš Blažek, Eva Blažková, Vítězslav Petr (Studio Ječmen), investor: Manželé Juříčkovi, 2012–2013

3. Obchodní dům s koly v Olomouci, Palackého 1322/22a
Martin Lubič, Radek Liška, investor: Jaroslav Mikulička, 2011–2012

Lávka nad tratí Wolkerova

Category: 2 - Blog
17. září 2013
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora  
Vážený pane náměstku, dovoluji se na Vás obrátit ohledně dnes zveřejněného záměru postavit lávku do Smetanových sadů (http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/do-smetanovych-sadu-povede-nova-lavka-takto-ma-vypadat-20130903.html). Jste zde citován, proto se obracím přímo na Vás. V lokalitě bydlím, jsem se stávající situací podrobně seznámen a domnívám se, že by se tento problém měl posuzovat na základě více pohledů. Osobně bych se přimlouval pro posouzení varianty úrovňového přechodu nebo podchodu, který by mohl přinést praktičtější a možná i ekonomičtější řešení. Podle mne je chybou, že takovéto záměry nejsou hlouběji rozpracovány ve spolupráci s architekty OKRu, kteří by byli schopni na toto téma připravit variantní studie od více architektů. Celý problém by se měl posuzovat v širších souvislostech, vzniká zde nová situace napojením Zamenhofovy ulice na Wolkerovu, předpokládám zaslepení ulice Poupětovy do Wolkerovy, buduje se  parkoviště, které má již nějak řešeno dopravní napojení, v bývalé sladovně a mrazírnách se plánuje výstavba, jejichž atraktivita je ovlivněna kvalitou napojení na unikátní městské parky.  Nedisponuji k tématu potřebnými informacemi abych o návrhu vynášel soudy, jen se domnívám, že na první pohled se nemusí jednat o optimální řešení stávajícího problému a že by si zasloužil pečlivé zvážení, i vzhledem k plánovanému použití veřejných prostředků.   Pokud bych mohl být k debatě nějak užitečný, jsem Vám k dispozici.    
S přátelským pozdravem Martin Lubič ak.soch.arch.