poznámky k ÚR pro Spirituálii


ověřovací vizualizace poskytnutá KAO účastníkem územního řízení, zpracovaná Odborem koncepce a rozvoje jako součást vyjádření č.j. SMOL/096444/2014/OKR/UPA/Kre, uvolněná magistrátem až po termínu tiskové konference


1.
vyhodnocení námitky účastníka řízení č. 2.  Nesoulad předmětné stavby s regulačním plánem MPR Olomouc

Předmětem památkové ochrany MPR Olomouc dle RP MPR je:
- hlavní městské dominanty v blízkých i dálkových pohledech
- historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová struktura
 
Územní řízení:
- bere v úvahu vyhodnocení vybraných dálkových pohledů neuvedených v RP MPR - příloha č. 1 dokumentace Posouzení dálkových pohledů na objekt Spirituália předložená stavebníkem
 
- nebere v úvahu vyhodnocení vybraných dálkových pohledů uvedených v RP MPR a pohledů z historických dominant  (vyjádření č.j. SMOL/096444/2014/OKR/UPA/Kre ze dne 26.5.2014 zpracované OKR), které obsahuje zákresy hmoty objektu Spirituália do dálkových pohledů ze stanovišť definovaných v schématu dálkových pohledů v RP MPR Olomouc a v pohledech z historických dominant s odůvodněním, že se nejedná o dotčený orgán v předmětném územním řízení. 
citace závěru z vyjádření:
"Z prověření vyplývá, že objekt "Spirituália" se v dálkových pohledech z uvedených stanovišť projevuje v siluetě MPR v měřítku odpovídajícím historickým dominantám, vytváří novou dominantu a mění tak charakter siluety MPR, v některých případech vstupuje do  přímého vztahu s historickými dominantami a mění tvar jejich siluety. Odbor koncepce a rozvoje má tedy zato, že není splněn požadavek RP MPR na maximální možnou ochranu a zachování účinků siluety MPR uplatňující se v dálkových pohledech."
 
 
Stavební úřad nedisponuje odborníky na posouzení problematiky dodržení zákonných požadavků památkové ochrany stanovených v RP MPR, s výjimkou pracoviště Odd. památkové péče, které se ovšem posuzením záměru Spirituália ve vztahu k předmětu ochrany MPR nezabývalo viz sdělení č.j. SMOL/105937/2014/OS/PP/Ka ze dne 15.5.2014. 


Územní řízení tedy:
- neobsahuje úplné odborné vyhodnocení dálkových pohledů na městské dominanty
- neobsahuje žádné odborné vyhodnocení blízkých pohledů na městské dominanty
- neobsahuje žádné odborné vyhodnocení vlivu navrhovaného objektu "Spirituália" na prostorovou a hmotovou strukturu MPR. 

územní rozhodnutí pro věž Spirituália


Vizualizace publikovaná na http://olomoucky.denik.cz  .. dle územního rozhodnutí má mít věž výšku 53 m, nikoliv 45 m jak prezentoval investor

Dne 26. 9. 2014 vydal Magistrát města Olomouce, Odbor stavební územní rozhodnutí č. 127/2014 (Č. j. SMOL/186243/2014/OS/US/Cer) na akci BEA OLOMOUC - 1.ETAPA - SPIRITUÁLIA

" ... I.etapa bude zahrnovat stavbu „Spirituália“ která bude umístěná při ulici Kavaleristů severovýchodně od stávající budovy BEA centrum, jenž se nachází na st. parcele č. 2484.
Spirituália bude solitérní objekt, který bude tvořit dominantu budoucího veřejného parku, který bude vymezen dalšími etapami dostavby areálu BEA Olomouc podél třídy Kosmonautů a ulice Vejdovského a řekou Moravou. Hlavní funkci navrhované stavby bude kultura (65% podlažní plochy), doplňkovými funkcemi budou administrativa (31% podlažní plochy) a veřejné stravování (4% podlažní plochy).
Objekt Spirituália je navržen jako geometricky čistý tvar rotačního hyperboloidu. Kruhová základna objektu bude mít průměr 30,0 m, úroveň 1. NP bude na kótě ± 0,000 = 212,55 m n. m., úroveň vyhlídky (střechy) na kótě + 48,5 m a nejvyšší bod obvodového pláště bude na kótě + 53,0 m.
Materiálově bude stavba řešena jako ocelová nosná konstrukce opláštěná sklem. Založení stavby bude na pilotách.
1. NP bude obsahovat hlavní vstup, předsálí a víceúčelovou halu, která bude na výšku dvou pater. Ve 2.NP bude nástupní a výstavní prostor a ochoz víceúčelové haly, ve 3. – 6.NP budou situovány administrativní prostory a klubovny, v 11.NP sociální zázemí kavárny, ve 12.NP kavárna a na střeše vyhlídková plošina. V 1. PP bude umístěno technické a sociální zázemí objektu."


V územním rozhodnutí se stavební úřad vypořádal s námitkou č. 2 jednoho z účastníků územního řízení "Nesoulad předmětné stavby s regulačním plánem MPR Olomouc" (na str. 16) takto: 

jak se schvaluje reklama na památkově chráněném objektu

V reakci na článek Opravený dům U Zlatého jelena hyzdí obří logo banky. Památkáři ho schválili, lidé kroutí hlavou uveřejněný na www.olomouc.cz a uvádějící, že: 

" Je to obludnost. Tak hodnotí řada Olomoučanů obří logo banky, která se usidluje v přízemí opraveného domu U Zlatého jelena. Barevný nápis umístěný do vstupního oblouku historického měšťanského domu ovšem nevadí státním ani radničním památkářům. Lidé i odborníci ale nad cedulí kroutí hlavou."

vydal NPÚ v Olomouci Tiskovou zprávu k článku na serveru www.olomouc.cz ve věci osazení označení banky na domě U Zlatého jelena.


KAO v té souvislosti položil řediteli olomouckého NPÚ panu Františku Chupíkovi otázky:
• Mohl byste prosím čtenářům blogu www.kaol.cz osvětlit stručně pravidla, podle kterých se schvaluje reklama v městské památkové rezervaci?
• Případně, mohl byste uvést, zda podle Vašeho názoru má smysl, aby reklamu ‘hlídal’ ještě hlavní architekt - pokud taková funkce bude v Olomouci zřízena - či zda stačí posouzení prostřednictvím orgánu státní památkové péče?


Následně jsem získal k uveřejnění dopis Františka Chupíka adresovaný redaktorovi serveru Olomouc.cz, ve kterém osvětluje, z jakých principů vychází NPÚ při posuzování reklam na historických objektech:

Vážený pane redaktore,
 
o skutečnosti, že Vám v článku „Opravený dům U Zlatého jelena hyzdí obří logo banky. Památkáři ho schválili, lidé kroutí hlavou“ šlo o věcnou debatu, můžeme mít oprávněné pochybnosti. Podle mého názoru se „věcná debata“, resp. objektivní pohled na věc vytváří na základě shromáždění pokud možno všech relevantních podkladů či vyslechnutí vícero zainteresovaných stran a shromáždění vícero příkladů daných realizací, a nikoliv pouze výběrově. Také v rámci Vámi proklamované věcnosti („objektivity“) předpokládám, že zmiňovaný dokument NPÚ-391/42509/2014 jste měl v době přípravy článku k dispozici, když jste v něm tvrdil následující: „Označení banky, tedy i sporná cedule, podle dokumentu, který má redakce k dispozici, získala i dobrozdání Národního památkového ústavu, konkrétně Jana Kubeše, majícího na starosti památkovou rezervaci.“ Přes tyto vážné pochybnosti si dovoluji reagovat na Vaše dotazy.
 
Obecná metodika NPÚ zabývající se výhradně problematikou posuzování záměrů firemních označení neexistuje. Stručným způsobem se k ní vyjadřuje pouze metodická publikace Kuča Karel, Kučová Věra: Principy památkového urbanismu. Státní ústav památkové péče, Praha 2000, str. 35 až 36 (z ní uvádíme zejm. následující: „Osvětlovací zařízení, svítidla, státní a firemní znaky, názvy orgánů, institucí či provozoven, firemní tabule, vývěsky, výtvarná díla a další informační označení budov musí být umísťována tak, aby co nejméně ovlivnila vzhled stavby a nerušila architektonickou kompozici průčelí a jeho významné detaily. Jejich velikost musí být omezena na nejmenší možnou míru. Doporučuje se uplatňovat tradiční materiály a formy (dřevěné, kovářské, kamenické, keramické a štukatérské výrobky) střídmého estetického vzhledu. ... Větší reklamní zařízení (reklamní tabule, celoplošné reklamy na štítech obytných budov, poutače, neonové reklamy) jsou v chráněném území velmi nežádoucí a neměla by být povolována.“).

z tisku • investor Šantovka Tower žaluje Olomouc


článek v iDnes  >> zde

" ... MF DNES má k dispozici rozsáhlou argumentaci, na jejíž bezmála třiceti stranách advokát Šantovky Martin Mládek žalobu na město postavil. Cíl je jasný. Zjednodušeně řečeno zrušit konkrétní omezení, která v novém plánu vybudování Šantovky Tower brání.
Developerům však nejde jen o sporný věžák. Zastupitelstvem schválený dokument, jenž určuje budoucnost města na desítky let dopředu, skrze omezení výšky staveb blokuje i jejich další plány, které v bývalém areálu podniku Milo mají.
Z argumentace k žalobnímu návrhu totiž vyplývá, že kromě mrakodrapu měly původně na pozemcích nedaleko centra Olomouce stát i zhruba čtyřicetimetrové administrativní budovy. I to je však aktuálně nemožné. Nový územní plán, který nahradil dokument z druhé poloviny 90. let, v této části města povoluje stavby vysoké maximálně třiadvacet, výjimečně sedmadvacet metrů.
Advokát Mládek přitom soud upozorňuje, že vedení města o výškách chystaných staveb vědělo již od roku 2008 a že těmto plánů pod podmínkou „vysoké architektonické úrovně“ vyjádřilo podporu.
„Bohužel dříve deklarovaná podpora ze strany města se již neopakuje. Naopak. Město do přípravných prací vstoupilo s návrhem nového územního plánu, který ve výsledné a schválené podobě znemožňuje realizaci rozvoje území v podobě, které město řadu let vyjadřovalo podporu. Původní záměry nový územní plán redukuje až na polovinu původních hodnot, aniž by bylo možné seznat důvody pro tak náhlý a dramatický obrat,“ píše k žalobě advokát developerů. ...."


Otázka pro čtenáře KAO zní - jaké mohou být důvody žaloby:

• zrušením platnosti části územního plánu o výškové regulaci vytvořit časové okno, ve kterém nebude platit opět žádná výšková regulace, a protlačit potom přes spolupracující stavební úřad, který ignoruje památkovou ochranu, územko,

• nebo vysoudit na Olomouci odškodné s odůvodněním, že v r. 2008 rada města záměr (ovšem poněkud jiný) svým vyjádřením podpořila,

.. nebo vás napadá jiné vysvětlení?

nový územní plán schválen • konec projektu Šantovka Tower

Olomoučtí zastupitelé dnes schválili nový územní plán.

Územní plán je nejen odborný, ale především politický dokument. Přestože KAO koncept i návrh územního plánu z mnoha důvodů kritizoval, nemáme dnes dost informací, abychom mohli odhadovat, jak bude uplatňován a naplněn. 

Schválení územního plánu také znamená, že investor Šantovka Tower nestihne získat pro svůj projekt územní rozhodnutí. Několikaletý zápas veřejnosti za ochranu hodnot olomouckého historického jádra je, co se týká Šantovka Tower, vybojován!

Nejasné jsou zatím šance menší věže Spirituália.

informace o novém projednávání záměru Šantovka Tower

Z odpovědí stavebního odboru na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. vyplývá:

• 28. 4. 2014 podává zástupce investora Šantovka Tower žádost o vydání závazného stanoviska Oddělení památkové péče 

• 13. 5. 2014 podává zástupce investora Šantovka Tower žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

• 4. 6. 2014 bylo stavebním odborem vydáno usnesení o přerušení územního řízení (přerušení řízení pro předběžnou otázku). Předběžná otázka spočívá v udělení výjimky z vyhlášky 501/2006 Sb. (fakticky se jedná o odstupové vzdálenosti). Na základě podaného odvolání proti tomuto usnesení probíhalo odvolací řízení - jak odvolací řízení dopadlo nebylo stavebním odborem sděleno.

• 5. 6. 2014 vypravila odborná organizace státní památkové péče, Národní památkový ústav (NPÚ), vyjádření pro Magistrát města Olomouce ve věci zamýšlené výškové stavby Šantovka Tower v ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc

• 10. 6. - investor byl Oddělením památkové péče vyzván k zaujetí stanoviska k vyjádření NPÚ

• 20. 6. - zástupce investora požádal o prodloužení lhůty k zaujetí stanoviska do 31. 8.

• 24. 6. - krajský úřad byl požádán magistrátním Oddělením památkové péče o prodloužení zákonné lhůty pro vydání závazného stanoviska do 30. 9. 2014


Z poskytnutých informací dále vyplývá:

• žadatelem o územní rozhodnutí je společnost Office Park Šantovka s.r.o., zastoupená jednateli: Richard Morávek, Mgr. Luděk Schmidt, Ivan Gerši

• investora v územním řízení zastupuje na základě plné moci společnost ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., zastoupená předsedou představenstva ing. arch. Pavlem Vrbou

• Statutární město Olomouc (dle podpisu zastoupené asi primátorem Majorem) udělilo společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., plnou moc .. ' aby za mne činil právní úkony nutné pro vydání závazného stanoviska - podání žádosti a další úkony v řízení, převzetí závazného stanoviska, vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí, podání odvolání proti rozhodnutí u Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče ve věci "Šantovka Tower - dokumentace pro územní" rozhodnutí ve věci výstavby inženýrských objektů na parcelách č. 114/3, 124/7 a 132/1   Zmocnění nabývá platnosti dne 17. 4. 2014 a jeho platnost končí dne 17. 4. 2015. ' 

z tisku • Kraj má zájem o Hanácká kasárna. Chce tam archiv, obchod i Evropský dům

článek z Deníku.cz  >> zde

reakce na FB ProOlomouc  >> zde 
... O kasárna by mělo armádu požádat především město Olomouc. Ne kvůli prodejně regionálních potravin, Evropskému domu nebo jiným nápadům, které působí jako když pekli pejsek s kočičkou dort, nebo jako plán na dotační pomník. Ale především kvůli tomu, že město bude muset někam přesunout své úředníky z prodaných domů a z drahého nesmyslu NAMIRO. Kasárna jsou skvěle přístupná nejen hromadnou dopravou, mají vlastní možnost parkování i potenciál pro veřejné funkce, jaký nemá a už nebude mít žádná stavba v centru Olomouce.

k tomu na KAO  >> zde 

Host (Jan Žůrek):
Tady nějaké příklady, jak jsou podobné budovy užívány pro kulturní a kreativní průmysly, aniž by tam byla nutná finanční injekce jen z veřejných rozpočtů - za zmímku stojí především projekt Nové synagogy v Žilině, která se renovuje za přispění dobrovolníků, dárců a to pod vedením lidí z kulturního uzlu Stanica: http://www.novasynagoga.sk/
V Plzni se v návaznosti na projektu ,,Evropského města kultury" renovuje řada prostor, které budou slouží jako rezidenční centra, ateliéry či multifunkční sály. V Brně se pracuje na projektu ,,Káznice", která by měla být sídlem nejen pro kulturní instituce, ale také pro designéry, architekty, kulturní manažery, tvůrce počítačových her, aj., více zde: http://www.culturenet.cz/aktuality/kreativni-brno-studie-proveditelnosti/n:15399/
Jak vidno, podobné věci se nemusejí dít jen v ,,Západní Evropě", ovšem debata o významu kulturních a kreativních průmyslů tady chybí. Byť má pro jejich rozvoj Olomouc mimořádný potenciál.

Prohlášení KAO k výzvě rektora UP


Klub architektů Olomoucka vítá výzvu rektora Univerzity Palackého pana Jaroslava Millera, které přichází za pět minut dvanáct.

Připojujeme se k názoru, že o výškové stavbě Šantovka Tower, a dodáváme i o výškové stavbě Spirituália, které chtějí investoři postavit u městské památkové rezervace, je potřeba vést debatu. Je třeba dokončit odbornou diskuzi nad úplnými podklady, aby bylo možné podrobněji a úplněji zhodnotit urbanisticko-architektonický a kulturně-hodnotový dopad výškových staveb na památkově chráněné historické jádro. A nebyla dosud vedena ani širší veřejná debata o potkávání se starého s novým, o památkové ochraně unikátního historického jádra Olomouce, o kulturních hodnotách i o dopadu výškových staveb na ekonomický potenciál města. Tyto znalosti, které daleko přesahují pocity líbí-nelíbí, jsou potřeba pro zodpovědné rozhodování o tom, jestli jsou stavby Šantovka Tower a Spirituálie ve veřejném zájmu či nikoliv.

KAO je připraven se debaty o Olomouci a výškových stavbách účastnit, a dodat jí v rámci svých možností odborné argumenty.

Rektor Univerzity Palackého vyzval k diskusi o mrakodrapu Šantovka Tower


Rektor Jaroslav Miller vyzval k nestranné a otevřené diskusi o plánované výškové stavbě Šantovka Tower v Olomouci. Zúčastněným stranám navíc nabízí, že univerzita by se stala hostitelem a průvodcem debat a setkání na toto téma.

Rektor připomněl, že výstavba výškových budov v historické metropoli Moravy je již delší dobu závažným společenským tématem. Letos na konci ledna olomoucký krajský úřad zrušil závazné stanovisko vydané magistrátem města, které se vztahuje k realizaci novostavby Šantovka Tower. Tímto krokem se proces schvalování výstavby další výškové budovy v Olomouci vrátil na svůj začátek.

„Očekával jsem, že takto získaný prostor bude využit všemi zúčastněnými aktéry k otevření oficiální diskuse na téma výškových budov v Olomouci. S jistým znepokojením však sleduji opětovně se množící spekulace a neověřené zprávy týkající se realizace této výškové stavby,“ uvedl Miller.

Zdůraznil, že budoucí tvář města je tématem, které naše společnost musí umět podrobit veřejné diskusi. „Proto vyzývám všechny zúčastněné strany, v čele se zástupci olomoucké samosprávy, ke standardní, otevřené a dostatečně dlouho trvající diskusi, ve které by se dostalo slyšení všem možným názorům, námětům či výhradám všech zainteresovaných stran,“ napsal rektor ve svém prohlášení, které by mělo debatu odstartovat.

http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/news/2554/

rekapitulace kauzy Šantovka Tower

- v 2008 Rada (RMO) podpořila záměr výškové budovy (jiný návrh - štíhlejší, 18 nikoliv 23 podlaží) a podmínila to „předložením architektonického řešení na nejvyšší úrovni soudobé architektury v evropském i světovém měřítku“)
- od r. 2011 intenzivní občanská i odborná kritika záměru iniciovaná především z prostředí Za Krásnou Olomouc - viz dokument Argumenty, bod 11 - např. petice do zastupitelstva (ZMO) 05/2012, otevřené dopisy, široká anketa osobností a odborníků  http://www.krasnaolomouc.cz/?p=1234  atd.
- 2010-2012 zpracovatel územního plánu se pokusil dostat ŠTW do nového územního plánu, po rozhodnutí ministerstva kultury od toho muselo město upustit
- 01-09/2013 opakovaná a bezvýsledná jednání Klubu architektů Olomoucka (KAO) s primátorem Novotným
- 01/2013 petice do ZMO dle zákona o obcích:  http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/66-petice-do-zmo-k-santovka-tower
- 12/03/2013 odpověď primátora na žádost občanů  
http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/88-odpoved-na-zadost-obcanu
- 14/03/2013  Stat.M.Ol. podává s investorem žádost o vyjádření k ŠTW na Odd. památkové péče - jako spolužadatel, o tomto kroku se několik měsíců neví
- 03-10/2013  probíhá řízení na Odd. památkové péče, v tomto řízení investor vystupuje velmi aktivně, popírá důkazy použité NPÚ, argumentuje na hraně vyhrožování. Zástupce St.M.O. v řízení (neznámý - primátor Novotný jím dle vlastních slov nebyl, ačkoliv se jednání účastnil) neučinil žádný krok k věcné formulaci zájmu St.M.O. na ochraně hodnoty MPR, nezajistil objektivní a dostatečné podklady k řízení a naopak připustil i zpochybnění pokladů které připravil OKR, a nerozporoval ani k zjevná procesní pochybení.
- 10/2013 vydává Odd. památkové péče souhlasné stanovisko k záměru ŠTW    plné znění:  http://www.krasnaolomouc.cz/wp-content/uploads/2014/02/mmol_zavazne_stanovisko.pdf
- 10/2013 vědecká rada NPÚ odmítá ŠTW   
http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/140-zaver-z-jednani-vedecke-rady-generalni-reditelky-npu-k-zameru-santovka-tower
- 10/2013 demonstrace proti ŠTW    
http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/131-iniciatova-obcane-proti-santovka-tower-vysla-do-ulic
- 10/2013 zrušení ‘urbanisticko-památkářského’ bodu v Zásadách územního rozvoje olomouckého kraje   
http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/126-zruseni-urbanisticko-pamatkarskeho-bodu-v-zur-olomouckeho-kraje
- 10/2013 Olomoucká výzva - 2292 podpisů   
http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/136-olomoucka-vyzva
- 01/214 do tisku proniká vizualizace a video prof. Voženilka (součást spisu u Odd. pam. péče, která nebyla brána při rozhodování vpotaz)   
http://www.denik.cz/trendy/jak-bude-videt-santovka-tower-ukazuje-to-toto-video-univerzity-20140123-63s6.html
- 01/2014  Krajský úřad ruší stanovisko magistrátních památkářů a označuje je za nezákoné    plné znění:  
http://www.krasnaolomouc.cz/wp-content/uploads/2014/02/kuok_rozhodnuti_01_2014.pdf
- 03/2014  apel KAO na zastupitelstvo za zřízení stavební uzávěry na výškové stavby - bez odezvy    
http://www.kaol.cz/index.php/blog/seznam-clanku/182-kao-a-obcane-proti-stw-na-zastupitelstvu-1-3-2014
- 05/2014   investor - dle dostupných informací opět spolu se St.M.O. - podal novou žádost o vyjádření na Odd. památkové péče, tentokrát údajně i o územní rozhodnutí
- 06/2014  opětovné zamítavé stanovisko NPÚ   http://www.npu.cz/pro-odborniky/pracoviste-npu/uop-v-olomouci/novinky-vypis-vsech/news/14530-tiskova-zprava-npu-uop-v-olomouci-k-zamyslene-vystavbe-santovka-tower/


… situace se po roce opakuje, nyní běží správní řízení na Odd. památkové péče magistrátu, a možná i jiná obdobná řízení předcházející územnímu řízení. 
Investor má čas na získání územního rozhodnutí jen do schválení nového územního plánu - jeho schválení se neustále oddaluje, nyní se uvádí, že proběhne v září.

radnice a Šantovka Tower • KAO na zastupitelstvu 16. června


Vážené dámy a pánové, vážený pane primátore,
 
dovolte mi, abych se na Vás obrátil jménem petentů dosud nevyslyšené Olomoucké výzvy. Nebudu vás dnes obtěžovat úvahami, jestli věžák v ochranném pásmu památkové rezervace prospěje Olomouci nebo ji uškodí. Takovou debatu budete vést na zřejmě brzy konaném zastupitelstvu, které zaujme za město Olomouc stanovisko pro územní řízení, jak slíbil bývalý primátor Novotný.
 
Chtěl bych obrátit Vaši pozornost na přízemnější problém.
Od roku 2008, kdy Rada vyslovila podmíněný souhlas se stavbou výškové budovy na bývalém Mile, učinilo St.M.O. celou řadu dalších kroků podporujících stavbu výškové budovy. 
 
Budu jmenovat ty podstatné - město se stalo spolužadatelem o ŠTW ve správním řízením v loňském roce, ačkoliv nemuselo. 
Pan exprimátor nám zde před časem vysvětloval, že tím město jen chtělo umožnit, aby státní správa mohla záměr výškové budovy posoudit.
 
Chtěl bych, vážené dámy a pánové, s plnou vážností říct, že to není pravda. Podle této logiky by se žadateli o rozhodnutí na jakoukoliv dálnici stávaly stovky majitelů pozemků, přes které je dálnice plánována. K tomuto účelu existují jiné instituty.
 
Ať už loni město chtělo být účastníkem řízení z jakéhokoliv důvodu, pravdou je, že aktivním spolužadatelstvím vyjádřilo zájem na realizaci ŠTW.
 
Další krok, který podpořil záměr, byla absolutní pasivita zástupce města, pana Novotného, v tomto řízení, a to i za situace, kdy se v průběhu řízení kumulovala řada nezákonností, které posléze sečetl Krajský úřad a vystavil stavebnímu úřadu nelichotivou vizitku. Nemluvím o věcném posuzování z hlediska památkového zákona, ale o řadě elementárních procesních pochybení, která jsou navíc zřejmá i pro laiky.
 
Nyní, po roce, se situace opakuje. Ve stejném správním řízení je spolužadatelem o Šantovka Tower opět St.M.O. Je tomu tak, pane primátore? (vystupující se obrací s otázkou na primátora)
 

Olomoucké mosty – aktuální situace III   původní a nový návrh mostu Masarykova                                                                                          zdroj Olomoucký DENÍK.cz / MFDNES / StMO

V pátek 30.května KAO shlédl prezentaci nového návrhu mostu na Masarykově třídě z dílny brněnské architektonické kanceláře DRNH reprezentované arch. Antonínem Novákem.
 
Předvedená varianta řešení se středovým nízkým ocelovým příhradovým obloukem, vycházející z původní podoby mostu /konec 19. století/, již působí velmi sympaticky, soudobě a organicky, a přitom dostatečně uměřeně.

Nicméně KAO upozornil na dvě důležité skutečnosti:
1/ Neprůchodnost mostu napříč přes středový nosný oblouk - jedná se o požadavek drážního úřadu pro bezpečnost tramvajového provozu. 
2/ Neekonomické, nepraktické a neestetické zdvojení středového nosného oblouku – jedná se o důsledek požadované etapovité realizace mostu /po půlkách/ při zachování tramvajového i automobilového provozu.

Podle našeho názoru by bylo možné prověřit alternativní technické řešení středového obloukového nosníku. Ten navrhovaný je řešen jako 2 paralelní nosníky od sebe oddělené. Nepochybně je technicky možné řešit uprostřed mostu pouze jeden nosník v  části nad vozovkou subtilnějších tvarů. Na jeho oboustranné krakorce by byla uložena mostovka. Dále by bylo nutné prověřit, zda by takové řešení, a za jakých technických podmínek, umožnilo v první etapě realizace poloviny mostu zatížit tento nosník excentricky plným provozním zatížením. Koncepce zachování dopravního provozu na této důležité městské třídě po dobu přestavby mostu by pak nebyla ohrožena.

Subtilnější výsledné řešení nadvozovkové části obloukového nosníku by také při kreativním řešení prostoru přímo okolo robusních neprůhledných částí konstrukce nosného oblouku umožňovalo jistě alespoň částečnou průchodnost napříč mostem. Alespoň v jeho střední části, jak je patrno z přiloženého obrázku. Tím by se také zlepšilo vnímání oblouku nosníku z pozice chodce. Samotný oblouk by již nepůsobil jako bariéra ve volném pohybu v parteru Masarykovy třídy, v místě, které je jistě pro vnímání obrazu města důležité. Toto místo umožňuje vnímat jak geometrickou přísnost regulace kamenného města na hlavní městské třídě, tak protékající řeku, která je dynamickým přírodním prvkem.
                                                                                   
V této souvislosti nezbývá než věřit, že právě další, navazující fáze obnovy této části Olomouce, kterou bude úprava břehů a vytvoření "náplavky" řeky Moravy, tento přirozeně dynamický potenciál řeky ve městě spíše podpoří. Možnost přecházení vozovky na mostě, a tím možnost vnímání řeky jako souvislé linie, by poskytla Olomoučanům i turistům další příležitosti ke sledování života města a života na řece, např. vodáctví. Tímto by došlo k obohacení a zatraktivnění tohoto jistě důležitého místa na trase hlavní městské třídy od historického centra k hlavnímu vlakovému nádraží. Nepochybně je prioritně ve hře významná dopravní funkce Masarykovy třídy, jako základní systémové komunikace. Nemělo by se ovšem stát, že hledisko formování parteru městské třídy pro chodce bude upozaděno. A to obzvláště v situaci, když vyhovující a vyvážené technické, architektonické, urbanistické i provozní uspořádání lze nalézti.

Architekt Novák přislíbil, že obě podmínky se vší vehemencí znovu otevře a projedná.
Nové stavební povolení bude k dispozici letos na podzim, a ač zatím nejsou známy realizační náklady ani financování nového mostu /dotace Ministerstva zemědělství a finanční spoluúčast města/, mohla by stavba začít již na jaře 2015.
Preferovanou architektonickou soutěž již zřejmě nebude možné z časových důvodů uspořádat. Věříme ovšem, že renomé kolegů
z DRNH je dostatečnou zárukou kvality.


Znovu tedy za pět minut 12 zaskakujeme za hlavního městského architekta – po kolikáté už! Tentokráte snad úspěšně - výjimečně jsme se trefili do gustu našich radních. Tato situace však není udržitelná. Dočkáme se po říjnových komunálních volbách? Zásahy jsou dalekosáhlé v prostoru i čase a Olomouc máme jen jednu!

Gion A. Caminada • rozhovor

                                                                                                               foto Respekt
          Mluvíte o alpských vesnicích či městečkách, které mají typickou architekturu a s tím spojenou silnou identitu.
          Jenže český venkov je jiný, má málo charakteristických prvků.
Ono nejde jen o identitu konkrétních míst. Spíš o to, jak identita vzniká a jak se buduje. Ve Vrinu to bylo jednoduché, tam je identita založena na neustálém opakování stejných konstrukčních prvků; prostě se pokračovalo. Ale dá se to zobecnit. Identita vzniká z rozdílů - a to, co je na určitém místě jiné než na všech ostatních, to je identita.

          Co podle vás charakterizuje Prahu?

Pochopitelně mimořádně početná, silná a krásná barokní vrstva. To v Curychu nemáme, ale neexistuje moc míst na světě, která by v tomto ohledu mohla Praze konkurovat. A pak ty nezastavěné zelené kopce, veřejně přístupné. To je něco úžasného. Je něco zcela jiného, když potkáte druhého člověka na rovině, kdy je v klidu, v pohodě, anebo když ho potkáte, jak funí do kopce a bojuje ze všech sil. To je jiný druh zážitku a určitý druh specifika. Dejte si pozor, abyste o něj nepřišli.

Řídíme se podle slepic • rozhovor se švýcarském architektem Gionem Caminadou nejen o jeho práci pro rodnou vesnici • Respekt 23/2014  >> zde 

nové odborné vyjádření NPÚ ÚOP Olomouc k Šantovka Tower

Dne 5. 6. 2014 vypravila odborná organizace státní památkové péče, Národní památkový ústav (NPÚ), své vyjádření pro Magistrát města Olomouce ve věci zamýšlené výškové stavby (78 m) Šantovka Tower v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc.

tisková zpráva NPÚ a argumentace z vyjádření  >> zde