z tisku • Havířovské nádraží půjde k zemi • další obrat?


Literární noviny : Nádraží v Havířově: Bourat - nebourat - bourat - ...   >> zde
iDnes: Havířovské nádraží půjde k zemi. Radu k demolici přesvědčil ministr  >> zde

.
. Ministr dopravy Antonín Prachař z ANO navrhl Dozorčí radě Českých drah obnovit zastavený projekt výstavby nového dopravního terminálu v Havířově. Rada ho poslechla a demolici ve čtvrtek schválila. Ještě v prosinci přitom tvrdila, že na výstavbu nového nádraží nejsou peníze a stará budova zůstane.

Dnešní společná fotka

- bez Tomáše Pejpka a Pavla Grasse, kteří se zdrželi na magistrátě.. a Otíka a Staška a Petra Malého kteří tam byli s námi

otevřený dopis architektů k výběrovému řízení na vedoucího OKR v Olomouci


Vážený pane tajemníku Večeři,
 
formou otevřeného dopisu se na Vás obracíme s naléhavou žádostí.
 
Od 4. února do dnešního dne probíhá výběrové řízení na vedoucího odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ukazuje, že na funkci vedoucího odboru koncepce a rozvoje nejsou výběrovým řízením kladeny žádné odborné nároky na vzdělání či praxi. 
 
Tuto skutečnost považujeme za skandální vzhledem k tomu, že odbor koncepce a rozvoje má na starost vysoce odbornou a koncepční činnost. Ta zahrnuje územní plánování (OKR zastává funkci úřadu územního plánování - pořizuje územní a regulační plány ve své správní působnosti i podrobnější plánovací dokumentaci), má zajišťovat územně-technické, územně-ekonomické a demografické koncepce, má na starost dodržování ÚPD - především územního plánu a Regulačního plánu MPR při stavební činnosti, a dále by měl suplovat koncepční činnost městského architekta, neboť taková pozice není ve struktuře magistrátu vytvořena. Všechny uvedené činnosti vyžadují kompetence v oblasti urbanismu, územního plánování, legislativy, územní ekonomie, řízení strategického rozvoje apod.
 
Výběrové řízení, které naopak stanovuje pouze obecnou podmínku vysokoškolského vzdělání technického směru, připouští výběr osoby, která bude odborně pro funkci vedoucího odboru naprosto nedostatečně vybavena. Tím by pokračovalo, či dokonce se ještě prohloubilo ochromení činnosti OKRu dané dlouholetou praxí, kdy jsou do jeho čela jmenováni pracovníci bez dostatečného vzdělání a zkušeností. 
 
NASTAVENÍ PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ POTVRZUJE FAKTICKOU PARALÝZU ČINNOSTI ODBORU KONCEPCE A ROZVOJE A DOKLÁDÁ SKUTEČNOST, ŽE MĚSTO OLOMOUC NEMÁ POCTIVÝ ZÁJEM NA SVÉM ROZVOJI. 
 
My, níže podepsaní architekti působící v Olomouci a olomouckém regionu Vás žádáme o nápravu věci, která leží ve Vaší kompetenci. Žádáme Vás o zrušení takto ostudného výběrového řízení a vypsání řádného nového výběrového řízení.
Doporučujeme věc neuspěchat, znovu promyslet nyní často disfunkční strukturu úřadu, úkoly a kompetence, včetně zvážení role hlavního architekta, neboť špatně fungující úřad znamená stagnující město.
 
V Olomouci dne 19. 2. 2014
 
Martin Lubič, Radek Liška, Milan Obenaus, Petr Skoumal, Vítězslav Petr, Lucie Andrlová, Pavel Pecháček, Eva Blažková, Jan Šmoldas, Lukáš Blažek, Petr Malý, David Helcel, Otto Schneider, Petr Daněk, Tomáš Pejpek, Alice Michálková, Petr Nosál, Igor Bureš, Ondřej Spusta, Pavel Martinka, Stašek Žerava, Jan Polách, Radek Pavlačka, Lucie Vinterová, Lubomír Čech

2x téma architekt města

z Konference „NOVÁ VIZE PRO BUDOUCÍ ARCHITEKTY MĚST“, Litomyšl 2014, Společnost Petra Parléře, o. p. s.,
od Staška Žeravy viz  >> texty

přednášky Olomouc • Horáček • Zatloukal

24. 2. 18hod. • Cafe87 • Martin Horáček: ZA KRÁSNĚJŠÍ SVĚT • Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století
27. 2. 18hod. • Mozarteum • Pavel Zatloukal: BRNO, OLOMOUC A HRADEC KRÁLOVÉ V ČASECH MEZI WATERLOO A VERDUNEM - I. ČÁST

z tisku • přerostlé bytovky v Praze - magistrát chce posudek EIA • olomoucké mosty • pošta v parlamentu • boj o mrakodrap pokračuje

e15.cz : Romanovy věže na Lužinách mohou být problém, míní magistrát      článek >> zde

... Pro posouzení EIA má pádné argumenty. Například to, že stavba má být umístěna do území, kde dochází k překročení imisních koncentrací benzoapyrenu. (Benzoapyren je látka v ovzduší, která je podle vědeckých výzkumů velkým nebezpečím pro malé děti i těhotné ženy, respektive vývoj jejich plodu. Kromě jiných zdrojů se na jeho výskytu podílejí výfukových plyny zvláště ze vznětových motorů automobilů – pozn. red.).
Potíže může způsobit i hlučnost, kdy v období stavby se předpokládá až 900 jízd nákladních automobilů za 24 hodin (mj. další benzoapyren – pozn. redf), dále zastínění přízemních místností okolních domů a odstranění zeleně. „Proto nelze vyloučit, že stavba může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo,“ vysvětlil magistrát, proč plán poslal do posouzení EIA.

i.Dnes.cz: Vypadá jako by měl svodidla, říká kritik podoby olomouckého mostu     článek >> zde

i.Dnes.cz: Proti přesunu olomoucké pošty se bojuje i ve Sněmovně, řeší ho ministr     článek >> zde

a2larm.cz: Petr Zelený: Boj o mrakodrap pokračuje    článek >> zde

participace veřejnosti • otázky

Dobrý den vážená občanská sdružení,


obracím se na Vás, neboť jsem zjistila, že právě vaše sdružení figurovala v některých známých stavebních kauzách. Tímto bych Vás chtěla požádat, zda byste mohli věnovat 5 minut zodpovězení několika krátkých otázek pro vědeckou práci, která se týká vyhodnocení možné účasti veřejnosti na procesech dle stavebního zákona.

Především se mi jedná o implementaci Aarhuské úmluvy do právního řádu České republiky, proto bych se ráda zeptala na jednotlivé body, které by měly být implementovány:1. Je dle Vašeho názoru zajištěna v procesech dle stavebního zákona (nemyslím tím jen řízení, ale i územní plánování a další) účast veřejnosti (tedy i občanských sdružení) v jejich počátečních fázích?2. Je dle Vás v praxi účast veřejnosti dostatečně účinná v těchto procesech?z tisku • nový rektor Miller: kvalita, víc studentů ze zahraničí, Olomouc univerzitním městem

idnes.cz: Nový rektor olomoucké univerzity chce pobočky v cizině i méně studentů   >> zde
                        zurnal.upol.cz: Rektor představil novinářům své vize i kolegy   >> zde

... Olomoucké univerzitě, kterou v současnosti navštěvuje přibližně 23 tisíc studentů, by pod jeho řízením mělo ubýt až několik tisíc studujících. "Slušel by nám počet kolem 19 až 20 tisíc studentů. Tento plán je reakcí nejen na demografický vývoj, ale také na to, že chceme být středně velkou a elitní školou," uvedl Miller. Úbytek na jedné straně má ale vystřídat příliv na té druhé, univerzita chce nalákat do Olomouce studenty ze zahraničí. Nyní jich zde studuje zhruba pět tisíc. V budoucnu by ale podle Millera měli tvořit až jednu třetinu studujících.

... Tradice, excelentní věda a internacionalizace 

... „Není podstatné, že zahraniční studenti jsou samoplátci, jsou pro mě mnohem více intelektuální základnou,“ zdůraznil rektor.

...
"Naše univerzita nežije ve vakuu, v oné pověstné slonovinové věži. Jsme součástí města, skoro se mi chce říct, že město je součástí univerzity," řekl Miller.

TP: takové priority hlavní 'firmy' ve městě se mi líbí. Povede se to? Jak na tom mohou UP a město spolupracovat?

členové Klubu architektů Olomoucka

ke KAO se v r. 2014 opětovně nebo nově přihlásili: David Benda, Lukáš Blažek, Petr Brauner, Petr Daněk, Ivo Gerhard, Michal Giacintov, Pavel Grasse, David Helcel, Martin Lubič, Petr Malý, Pavel Martinka, Alice Michálková, Petr Nosál, Milan Obenaus, Tomáš Pejpek, Jan Polách, Pavel Pospíšil, Otto Schneider, Ondřej Spusta  (19)
 

POZOR • výběrové řízení na šéfa OKRu bez odborných požadavků!


výběrové řízení >> zde 
Pro ty, kterým zkratka OKR nic neříká: OKR = Odbor koncepce a rozvoje olomouckého magistrátu. OKR pořizuje územní plán a jeho změny, stejně tak Regulační plán Městské památkové rezervace. Pořizuje regulační plány a územní studie - plánuje město v podrobném měřítku. Posuzuje, zda jsou návrhy staveb v souladu s těmito dokumenty. Měl by průběžně vytvářet a aktualizovat koncepce města (urbanistické, infrastrukturní, územně-ekonomické, územně-demografické.. ). A měl by se starat o kvalitu urbánního prostředí a architektury - o fungující, hezké a atraktivné město. Zdá se Vám, že Olomouc je hezké, fungující a atraktivní město?

K výběrovému řízení na šéfa OKRu: Nějaká praxe v územním či strategickém plánování? Urbanistické nebo územně-ekonomické vzdělání? Či praxe v pořizovatelské činnosti? (A to ani nezmiňuji 10 let diskutovaného chybějícího HLAVNÍHO ARCHITEKTA?) Je to na satirický sloupek do novin - bude lepší bakalář z elektrotechnické nebo hornicko geologické fakulty? Nebo chemik z VŠCHT?

                                                        Dělá si Magistrát legraci?!


Olomoucké mosty - otevřená výzva
     Vážení zastupitelé, radní, pane primátore města Olomouce,

     chtěli bychom se vyjádřit k jedné ze zásadních plánovaných investic na území našeho města. Jedná se o II.B etapu zvýšení kapacity koryta řeky  Moravy, v jejímž rámci mají vyrůst dva “staronové” mosty - na Masarykově třídě a v Komenského ulici (u Bristolu). Nahradí stávající nevyhovující přemostění a svou dostatečnou průtoční kapacitou 650 m3/s pomohou zajistit protipovodňovou ochranu centra Olomouce. Investorem obou mostů a objednatelem projektové dokumentace je Povodí Moravy, s.p.

     Všichni se určitě shodneme v tom, že funkční, technické i estetické ztvárnění obou mostů by mělo odpovídat jejich výjimečnému umístění na samém dotyku s Městskou památkovou rezervací a na dvou komunikačně, urbanisticky i kulturně významných městských tepnách. Bohužel, návrhy a vizualizace prezentované v současnosti v médiích tato kritéria nenaplňují beze zbytku. Především most na Masarykově třídě, kde nosná železobetonová žebra výrazně vystupují nad povrch vozovky, evokuje spíše dálniční průtah než reprezentativní městský bulvár. Náležitou pozornost vyžaduje rovněž vybavení a design parteru mostů vč. mobiliáře, osvětlení, zábradlí, materiálů a barevnosti. Je známo, že návrh obou mostů je diktován množstvím striktních podmínek - malá výška nosné konstrukce, žádná podpora v korytě řeky, vyloučení horní konstrukce (oblouk, zavěšeni), intenzívní doprava vč. tramvají, převedení inženýrských sítí, etapovitá realizace. Ovšem právě tento zdánlivě úzký manévrovací prostor by měl být pro tvůrce opravdovou výzvou i spolehlivou inspirací.

     Dokladem budiž studie obou mostů, kterou si město Olomouc objednalo již v r. 2002 u brněnské architektonické kanceláře DRNH. Navržené řešení při své technické racionálnosti dosahuje zároveň i kvalit architektonických a estetických. Bohužel, tento hodnotný návrh skončil v šuplíku a jeho autoři nebyli k další účasti na projektové přípravě akce připuštěni.

     Pravdou je, že v současnosti je na stavbu již vydáno stavební povolení a prováděcí dokumentace je zřejmě před dokončením. Nicméně věříme, že investor, Povodí Moravy, s.p., bude ochoten na rozumné požadavky města Olomouce - budoucího vlastníka a správce mostu na Masarykově třídě, ještě přistoupit. Věříme, že je ještě čas pro přehodnocení navrženého konstrukčního a architektonického řešení.

     Dovolujeme si tedy apelovat na Vás, představitele našeho města, abyste přizvali do projekčního týmu autory výše zmíněné studie, nebo jiného zkušeného architekta, či technického designera, který již prokázal své kvality na stavbách mostů, či jiných inženýrských konstrukcích, oceňovaných pro jejich vysokou architektonickou hodnotu (např. Mirko Baum, Roman Koucký apod.).

     VĚŘÍME, ŽE OLOMOUC JEŠTĚ MŮŽE ZÍSKAT HEZKÉ MOSTY!

     Děkujeme Vám jménem Klubu architektů Olomoucka.

viditelnost Šantovka Tower z Dolního náměstí potřetí

Po půl roce od doby svého vzniku máme všichni možnost vidět to, co dodnes vidělo jen pár lidí - vizualizaci prof. Voženílka z Přírodovědecké fakulty UP, kterého pro posouzení vizualizací ŠTW přizvalo oddělení památkové péče olomouckého magistrátu. Krátký film byl dosud 'skrytý' ve spisu Mgr. Kauerové, a znali jej jen účastníci správního řízení - investor ŠTW, zástupci Statutárního města Olomouce, a několik pracovníků stavebního úřadu a Památkového ústavu. Investor proti připuštění této vzorové vizualizace mezi 'důkazy' ve správním řízení protestoval, oddělení památkové péče ji při posuzování stavby nevzalo v úvahu, a zástupci města o viditelnosti ŠTW z Dolního náměsti dosud mlčí. Přestože jsme o video a další dokumenty požádali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím v říjnu 2013, dodnes stavební úřad dokumentaci nevydal. KAO děkuje tímto prof. Voženílkovi, že uveřejnění materiálu umožnil, a děkuje rovněž médiím za pozornost, kterou tématu věnují.

A je potřeba znovu zopakovat: takto měl být návrh zdokumentován ze všech možných pohledů na historické jádro i z historického jádra směrem k věžáku, aby bylo možné objektivně posoudit, jestli památkově chráněné historické jádro ovlivní, či ne. Že o takové posouzení nestál investor, tomu se dá rozumět. Ale jak funguje magistrátní oddělení památkové péče, a co dělali a dělají zástupci našeho města?


video  >>zde     celý článek Olomouckého denníku zde >>zde