z tisku • Radniční listy • Výškové budovy ve městě - věc soukromá nebo veřejná?


Prosincové Radniční listy uveřejnily obsáhlý článek k tématu výškových staveb v Olomouci .. ke stažení >> zde
Velmi dobře položená otázka z titulku zůstává stále otevřená..

a RESPEKT avizuje: Lekce New Yorkem  >> zde
" ... Pro Prahu i další česká města proto stojí za pozornost rapidní změna, kterou v posledních pěti sedmi letech prochází “hlavní město” světa New York. První postřeh při sledování práce tamní administrativy je banální, ale možná nejdůležitější: ať už jde o šéfku agendy newyorské dopravy Janette Sadik-Khanovou nebo další přední členy administrativy Michaela Bloomberga, obvykle dávají najevo, jak mají své město rádi a jak je práce v jeho službách těší. Jde o nutnou podmínku toho, aby práce radních za něco stála, směřovala skutečně k potřebám města a jeho obyvatel. Mít vlastní město rád znamená lépe odolávat nástrahám korupce a osobní pohodlnosti, hledat dobrá řešení, být otevřený moderním receptům municipální politiky."

občané proti ŠTW na zastupitelstvu 16. 12. • aktualizováno: reakce primátora

v rámci bodu Různé zazněly dvě vystoupení na dnešním Zastupitelstvu:

1. vystoupení   Záměr výškového objektu Šantovka Tower - shrnutí   - ing. arch. Tomáš Pejpek
 
25. 2. 2013 • projednání petice na zasedání zastupitelstva
12. 3. 2013 • odpověď primátora na žádost občanů
„ ...V souvislosti s Vámi položenými dotazy Vás mohu ujistit, že v okamžiku, kdy bude územní řízení ve výše uvedené věci zahájeno, zajistí statutární město Olomouc jeho zákonný průběh. Ze strany statutárního města Olomouce bude postupováno v souladu se zákony a programovými dokumenty a následně po prostudování podkladů a stanovisek dotčených orgánů zaujme statutární město Olomouc stanovisko, které bude zohledňovat prvořadou ochranu veřejných, zákonem chráněných hodnot.
....záměr výstavby výškové budovy v lokalitě Šantovka bude ve fázi územního řízení projednán zastupitelstvem města,
které k němu zaujme názor za účastníka řízení.“
 
14. 3. 2013 • žádost o závazné stanovisko - umístění novostavby „Šantovka Tower, Olomouc, Šantova ulice“
• společná žádost  žádost Office Park Šantovka, s.r.o. a Statutárního město Olomouc o vydání závazného stanoviska Oddělení památkové péče olomouckého magistrátu
• oba žadatele zastupuje na základě plné moci ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
 
z průběhu správního řízení 
• 18. 4. vyrozuměl správní orgán o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí. Právo vyjádřit se využil investor - Stat. město Olomouc ne.
• 16. 9. vyrozuměl správní orgán o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí. Tuto možnost využil investor - Stat. město Olomouc ne.

z tisku • dům v Kutné Hoře kazil panorama • s ŠTW nesouhlasí česká pobočka ICOMOS • rozpravy o právu na FINMAG • veřejné piáno

iDNES.cz: Jak se bourá panelák. Dům v Kutné Hoře kazil panorama   >> zde   "O tom, že musí dům pryč, se mluví posledních deset až patnáct let. Stojí na okraji historického jádra města a narušoval pohled na jeho panorama. Navíc není v dobrém technickém stavu," vysvětlil starosta Ivo Šanc

ČTK-ARCHIWEB: S výškovou budovou Šantovka nesouhlasí česká pobočka ICOMOS   >> zde
  "Stavba (budovy Šantovka Tower), pokud bude realizována, se velmi rušivě uplatní v dosud působivém panoramatu města. Ve všech pohledech z okolní krajiny bude svou výškou a hmotou potlačovat historické městské dominanty a rušivě se uplatní rovněž v pohledech z historických prostor města," sdělil dnes ČTK předseda Českého národního komitétu ICOMOS Josef Štulc. 
    Projekt Šantovka Tower je podle Štulce v navržené výšce a hmotě pro historickou Olomouc naprosto nepřijatelný. "Výška stavby není odůvodnitelná žádnou prokazatelnou nutností. Navržená funkce nemá žádný ideový nadnárodní či nadregionální význam, jež by dominanci stavby opodstatnil a její ryze komerční ztvárnění nepřinese městu žádnou novou pozitivní architektonickou kvalitu," upozornil. 
    Mezinárodní sdružení ICOMOS je hlavním odborným poradcem UNESCO, které Olomouc díky Sloupu Nejsvětější Trojice zapsalo na seznam světového kulturního dědictví. 
    "Projekt dál připravujeme, je kolem něj zbytečná hysterie. I díky Galerii Šantovka se ukazuje, že naše vizualizace odpovídá realitě. Nezávazný posudek magistrátu nám dal za pravdu. Nepředkládali jsme žádné manipulativní obrázky a myslíme si, že ten barák do Olomouce patří," řekl ČTK zástupce investora Richard Morávek. 

FINMAG.cz:  Základní slova 35: Rozprava o interpretaci politiky  >> zde     .. Za správu věcí veřejných nejsou zodpovědní pouze představitelé jednotlivých státních mocí (zákonodárné, výkonné a soudní), ale všichni občané státu. Ve volbách je představitelům moci svěřována toliko malá část odpovědnosti za stav věcí veřejných, většina této odpovědnosti zůstává na všech občanech státu. Jenom oni jsou tím suverénem, vládcem v zemi, ale jaksi se jim to stále nechce a nechce uvědomovat...

FINMAG.cz:  Základní slova 36: Rozprava o zájmu v právu   >> zde     „Veřejný zájem tomu chce.“ Novinářka Irena Válová citlivě rozpoznává nesnáz, kterou s sebou nese slovní spojení veřejný zájem. Co to je tenhle veřejný zájem? Není to náhodou jen korektnější synonymum pro státní zájem? Nebo ještě jiné zájmy? Co na to právník Aleš Pejchal? .... 
Autor: DENÍK/Jiří Kopáč
OLOMOUCKÝ.DENÍK.cz: Na olomouckém nádraží stojí první veřejné piano, můžete si zahrát  >> zde

co se děje kolem Šantovka Tower


Vážení kolegové i příznivci urbanismu a architektury, od uveřejnění Olomoucké výzvy jsme Vás na stránkách KAO neinformovali o tom co se dál děje. Mrzí nás to, naší nedostatečnou omluvou je, že to nestíháme.  Některé info najdete na facebooku sdružení Za krásnou Olomouc. Pokusíme se ale postupně základní informace doplňovat:

Olomoucká výzva má v tuto chvíli 2178 podpisů  >> zde 

• zpracovali jsme informační materiály Argumenty proč říct NE  >> zde  a Vybrané dokumenty ke kauze  >> zde 

• iniciativa Občané proti Šantovka Tower oslovila politické strany zastoupené v Zastupitelstvu. Byli jsme pozváni na klub TOP09 a ČSSD, a jednali jsme se zástupci ODS a KDU-ČSL. Ze strany KSČM bylo jednání přislíbeno.

• KAO - doufáme v uskutečnění schůzky s primátorem 6.12.

• oslovil jsem za KAO dopisem současného rektora i nově zvoleného rektora Univerzity Palackého a požádal jsem je o veřejnou podporu našemu úsilí

• vyžádali jsme si závazné stanovisko Odd. památkové péče ve věci ŠTW - dokument je ke stažení  >> zde

• vyžádali jsme si přílohy z onoho spisu - dokumenty jsou ke stažení  >> zde 

• M. Lubič moderoval diskuzi na UP 'Kde domov můj? Hanácké Dubaj!?'  >> zde

Poznámky: 
• Závazné stanovisko Odd. památkové péče ve věci ŠTW - za zmínku stojí především to, že Stat. město Olomouc bylo od 14. 3. 2013 účastníkem tohoto správního řízení, spolu (!) s investorem bylo zastoupené na základě plné moci firmou

zrušení 'urbanisticko-památkářského' bodu v ZÚR Olomouckého kraje - pokračování

22. 11. proběhlo  mimořádné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje. Mimo jiné se jednalo o tom, zda zrušená část ZÚR (viz >>zde) bude znovu řešena v rámci 2. aktualizace Zásad (s platností zřejmě v roce 2015), nebo samostatně, což by umožnilo její dřívější schválení. Jaký výsledek byste si tipli?

Odkazuji na zasvěcený komentář Františka Johna z průběhu jednání >> zde   a audiozáznam z jednání  >>zde.
 
Podotknul bych, že podle mého názoru za zájmem zrušit onen bod v ZÚR a schválit jeho nové projednání co nejpozději je spíš případ prostějovského obchodního centra a nutnosti upravit tamní regulační plán, než olomoucké věžáky.

Zároveň stojí za to sledovat, jak lídři a politické strany v zastupitelstvech ruku v ruce pomáhají kontroverzním projektům, a ignorují veřejný zájem. Čest výjimkám.. v tomto případě jimi byli minimálně Pavel Horák (Koalice pro OK), zábřežský starosta pan František John (Koalice pro OK), paní poslankyně Jitka Chalánková (TOP09), Marian Jurečka (Koalice pro OK) a Bořivoj Šarapatka (TOP09)... ostatní statečné a 'neovlivněné', pokud se o nich dozvíme, rádi uvedeme.

závěr z jednání Vědecké rady generální ředitelky NPÚ k záměru Šantovka Tower


"... Vědecká rada se po obsáhlé diskusi shodla na principielní nepřijatelnosti záměru. Na otázku „je předložený záměr – realizace výškové budovy Šatovka Tower v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc  – přijatelný?“ odpověděli všichni přítomní členové Vědecké rady NE. "

Podrobně: ZÁVĚR z 12. zasedání Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu konaného dne 19. září 2013 v Praze ve věci „ŠANTOVKA TOWER V OLOMOUCI – záměr výstavby výškové budovy v ochranném pásmu MPR Olomouc“

Vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu je vrcholným specializovaným poradním orgánem pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče. Dne 19. září 2013 projednala na svém 12. zasedání záměr stavby výškového obytného domu v bezprostřední blízkosti historického jádra Olomouce nazvaný „Šantovka Tower“ a  přijala následující závěr:  
 
" Záměr stavby výškové budovy „Šantovka Tower“ v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc je z hlediska památkové péče nepřijatelný. Dokumentace byla bez předchozí konzultace předložena k projednání ve smyslu zákona o státní památkové péči v březnu tohoto roku. Územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci se vyjádřilo zamítavě (NPÚ-391/19437/2013 ze dne 16. dubna 2013). Negativní vyjádření následně podpořila Památková rada Olomouckého pracoviště NPÚ na svém zasedání 3. července 2013. S ohledem na kulturní hodnotu historického jádra Olomouce a s touto hodnotou korespondující závažnost hrozícího poškození byl záměr předložen Vědecké radě.

OLOMOUCKÁ VÝZVA


Kdo jsme:
 
Občané proti Šantovka Tower je občanská iniciativa otevřená všem občanům České republiky. Jejím cílem je zamezit stavbě výškové budovy v Šantově ulici v Olomouci a nepřipustit poškození Městské památkové rezervace Olomouc.
Zakládajícími členy jsou Petr Daněk, Pavel Grasse, David Helcel, Alexandr Jeništa, Michaela Johnová Čapková, Dominika Kovaříková, Michal Krejčí, Martin Lubič, Martina Mertová, Tomáš Pejpek, Martina Potůčková, Rostislav Švácha.


Co požadujeme:
 
1. Vyzýváme investora Office Park Šantovka, s.r.o.:

Nestavte 
výškovou budovu Šantovka Tower, která poškodí olomoucké panorama a urbanistický a památkový kontext Městské památkové rezervace Olomouc. Podporujeme investora v jeho záměru postavit novou městskou čtvrť, avšak s citlivým přístupem ke geniu loci Olomouce.

 

2. Znovu vyzýváme olomouckého primátora, radní a zastupitele:

Ochraňte Městskou památkovou rezervaci Olomouc 
a nepřipusťte poškození kulturně historického dědictví výškovým bytovým domem. Jednejte v souladu se svými zákonnými povinnostmi, osobní zodpovědností a vlastním svědomím.3. Vyzýváme Statutární město Olomouc:

Konejte!


• ověřte vydané závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ze dne 3. 10. 2013 a v případě, že shledáte pochyby o jeho zákonnosti a souladu se zájmy občanů a obce, podejte podnět k přezkumnému řízení,

• v rámci územního řízení důsledně braňte zájmy Statutárního města Olomouce a jeho občanů a v případě vydání územního rozhodnutí podejte proti němu odvolání, v němž budete požadovat přezkum závazného stanoviska orgánu státní památkové péče ze dne 3. 10. 2013, nebude-li zrušeno v přezkumném řízení,

• vzhledem k tomu, že vydání nového územního plánu se neustále oddaluje, apelujeme na Radu města Olomouce, aby zamezila vzniku budoucích škod tím, že vydá pro toto území územní opatření o stavební uzávěře, kterým uchrání lokalitu před neuváženými zásahy do doby účinnosti nového územního plánu,

• svolejte bezodkladně Zastupitelstvo a odmítněte projekt Šantovka Tower!


Důvodem výzvy je zákonně ukotvená památková ochrana Městské památkové rezervace Olomouc a jejího ochranného pásma, kterou věcně potvrzují a upřesňují stanoviska a vyjádření odborných složek Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury ČR.

Kromě ochrany kulturně historických hodnot je důvodem výzvy ochrana ekonomického potenciálu, který zachovalé historické jádro, druhé největší v ČR, představuje. Šantovka Tower, která je soukromým projektem výstavby bytů, naopak přínosem pro rozvoj Olomouce není.

 
___________________________________________________________________________________________________

Co můžeme společně učinit:
 
• Připojte se k iniciativě Občané proti Šantovka Tower podpisem výzvy.

• Zašlete výzvu primátorovi a členům Rady města. Vzorový dopis viz: číst dál.

• Informujte Vaši rodinu, přátele a známé - zde si můžete stáhnout argumenty: malý soubor nebo soubor v tiskové kvalitě
 
• Rádi byste nám více pomohli? Například přesvědčovali politiky, pomohli s medializací nebo s odbornými argumenty (právními, památkovými, urbanistickými, IT). Kontaktujte nás: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
• Pro další postup už se neobejdeme bez pomoci nezávislých externích specialistů, pro jejichž služby potřebujeme dostatečné finanční zajištění. Prosíme proto o sponzorské dary, které budou využity výhradně pro účely iniciativy Občané proti Šantovka Tower. Finanční dary v jakékoliv výši přijímáme na účet č. 3324717001/5500. Do zprávy pro příjemce prosím napište ŠTW. Dárcům můžeme poskytnout zprávu o účelném využití darovaných obnosů, případně vystavíme darovací smlouvu.


Cena Rudolfa Eitelbergera 2013

Opožděně, ale přece gratulujeme oceněným Cenou Rudolfa Eitelbergera 2013 za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a Olomouckém kraji, kterou uděluje Občanské sdružení Za krásnou Olomouc:  
1. Tyršův most v Přerově
Alena Šrámková, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Ivana Šrámková (sochy), Milan Komínek, Ladislav Dvořák (statika), investor: Statutární město Přerov, 2011–2012
  
2. Objekt zázemí sjezdovky A5 v Hynčicích pod Sušinou
+ Čestné uznání  Dušanovi a Jarmile Juříčkovým za citlivé investorské zásahy na svazích Králického Sněžníku a prostor, jenž poskytují kvalitní architektuře
Lukáš Blažek, Eva Blažková, Vítězslav Petr (Studio Ječmen), investor: Manželé Juříčkovi, 2012–2013

3. Obchodní dům s koly v Olomouci, Palackého 1322/22a
Martin Lubič, Radek Liška, investor: Jaroslav Mikulička, 2011–2012

Rostislavu Šváchovi byla udělena cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury. Gratulujeme!


   záznam z udělování cen a medailon               Kritická židle: Rostislav Švácha na ČT2 14.10. 2012

" Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury dostal Rostislav Švácha. Teoretik a pedagog odkryl své vnitřní povinnosti: naučit ostatní dívat se na architekturu, psát o ní vynikající texty a také architektonické památky bránit.
Architektka Alena Šrámková, sama držitelka ceny za přínos v oblasti architektury z roku 2010, připomněla, že Švácha byl po roce 1989 "jediný člověk, který se pustil do kritizování architektury". Podle Šrámkové byla architektům prospěšná hlavně negativní kritika."     iHned, 24. 10. 2013

Vyjádření k vizualizacím návrhu Šantovka Tower

1
Z úst zástupců investora i z úst mluvčího projektu Šantovka Tower v tisku opakovaně zaznělo, že vizualizace zpracované Klubem architektů Olomoucka (ve skutečnosti vizualizace zpracované mnou, po dohodě s primátorem města Olomouce Martinem Novotným a provedené na objednávku Magistrátu města Olomouce) neodpovídají skutečnosti či že 'záměrně matou veřejnost'. Obdobné tvrzení zástupce investora uvádí ve své argumentaci ve správním řízení na vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.

Například v článku "Válka o panorama pokračuje. Poškodí ho mrakodrap, nebo žádné neexistuje?" publikovaný na www.olomouc.cz 23.10.2013, autor Jan Procházka, se uvádí:

"Naši odpůrci před časem představili hmotový model, který ale vůbec neodpovídá realitě. Záměrně tím klamou veřejnost," zlobí se mluvčí Šantovky Juraj Aláč. 

Považuji za nutné se proti těmto tvrzením ostře ohradit - tato tvrzení nejsou pravdivá. Vyzývám zástupce investora objektu Šantovka Tower, aby takovéto výroky dále nepublikovali a neuváděli tak veřejnost a pracoviště zabývající se posuzováním návrhu stavby v omyl.

iniciativa Občané proti Šantovka Tower vyšla do ulic

Včera v podvečerních hodinách proběhlo protestní a informační shromáždění občanů proti výstavbě Šantovka Tower. Shromáždění svolala stejnojmenná občanská iniciativa, která se ustavila v těchto dnech.

Na shromáždění před Katedrálou sv. Václava promluvili prof. Pavel Zatloukal, prof. Rostislav Švácha a děkan filozofické fakulty doc. Jiří Lach. Olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera zastoupil P. Mgr. Ladislav Švirák, krátká zdravice od bývalého rektora UP prof. Josefa Jařaba zněla "Barokní Olomouc nepotřebuje newyorské panorama".

Dav několika set demonstrantů se poté přesunul na Horní náměstí, kde akce pokračovala krátkými vystoupeními zástupců politických stran. Za TOP 09 mluvili krajští volební lídři MUDr. Jitka Chalánková a Prof. Bořivoj Šarapatka, za Stranu Zelených rovněž krajský volební lídr Mgr. Martin Škabraha  a z PhDr. Matěj Stropnický, za hnutí ANO ing. Žbánek a Mgr. Matouš Pelikán z KDU-ČSL - všichni v obecné rovině podpořili demonstrující. Matěj Stropnický mluvil o vyhrané kauze nákladového nádraží Žižkov a o tom, že hranice předně přestupují investoři, nikoliv radnice.

Poté následoval informační blok organizátorů s promítáním o tom, proč třetí věžák odmítáme. Komentovali jsme veřejně i nečinnost primátora Martina Novotného, která nahrává investorovi.

Akcí excelentně provázel Martin Lubič, prof. Švácha si dobře rozuměl se skandujícím davem: "Kdo se k mrakodrapu hlásí, nedostane naše hlasy!" „Siluetě zdar, mrakodrapu zmar!".  KAO děkuje všem za organizaci, podporu a účast!